2.3 Органи, які здійснюють державний експортний контроль в Україні.
     Основу державної системи експортного контролю України становлять такі державні інституції, як Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Державна служба експортного контролю України, центральні органи виконавчої влади та інші державні органи.
     У Законі України від 20.02.2003 № 549-IV “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” визначено органи державної влади, відповідальні за формування та реалізацію державної політики в галузі експортного контролю:
     Верховна Рада України визначає законодавчі основи державної політики в галузі державного експортного контролю.
    Президент України здійснює загальне керівництво державною політикою в галузі державного експортного контролю відповідно до Конституції України.
     Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю. При РНБО України створено спеціальний дорадчий орган – Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, яка готує рекомендації з концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з таких питань; встановлення ВТС з іноземними державами; надання повноважень на право здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення; розглядає питання щодо надання дозвільних документів; здійснює моніторинг додержання міжнародних зобов’язань з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
     Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики в галузі державного експортного контролю.
     Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечує формування державної політики у сфері державного експортного контролю.

    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю - Держекспортконтроль - забезпечує реалізацію державної політики в галузі державного експортного контролю спільно з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, представництвами України за кордоном та юридичними особами, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з державним експортним контролем.
     Міністерства та інші державні органи разом з Держекспортконтролем забезпечують реалізацію державної політики в сфері експортного контролю з віднесених до їх компетенції напрямів. До таких органів належать: Міністерство закордонних справ України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство оборони України, Міністерство доходів і зборів, Держатомрегулювання, Державне космічне агентство України та інші державні органи. До числа органів, які є відповідальними за належне правоохоронне та розвідувальне забезпечення системи експортного контролю відносяться: Служба безпеки України (СБУ), Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) та відповідний підрозділ Міністерства оборони України.
    Системи експортного контролю підприємств є структурами, що забезпечують виконання правил та процедур експортного контролю конкретними підприємствами. Основною ланкою таких систем є системи внутрішньофірмового експортного контролю (СВФЕК) підприємств та відповідні підрозділи експортного контролю або визначені керівництвом посадові особи підприємств. Зазначені підрозділи або посадові особи забезпечують виконання підприємством вимог законодавства в сфері експортного контролю на усіх етапах здійснення міжнародних передач товарів.
     Отже, Державна служба експотногоекспортного контролю України (ДСЕКУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі експортного контролю України. Діяльність ДСЕКУ спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
     Держекспортконтроль, безпосередньо або спільно з іншими центральними органами виконавчої влади: сприяє здійсненню діяльності, пов’язаної з міжнародною передачею товарів, коли це відповідає національним інтересам, передусім завдяки створенню нових і збереженню існуючих робочих місць у галузі високих технологій; обмежує чи забороняє провадження такої діяльності в разі, коли це суперечить національним інтересам України, її міжнародним зобов’язанням, цілям боротьби з тероризмом, а також у разі, коли є підстави вважати, що зазначені товари належать до зброї масового знищення чи призначені для створення такої зброї, засобів її доставки, або за відсутності належних гарантій (зобов’язань) щодо кінцевого використання товарів.
     Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 «Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України»

визначено такі основні завдання Держекспотконтролю:
    •  реалізація державної політики в галузі державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, що не внесені до списків товарів, які підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю;
    •  внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі державного експортного контролю, включаючи внесення на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозицій щодо забезпечення її формування;
    •  захист національних інтересів та зміцнення міжнародного авторитету України під час здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних із розповсюдженням ЗМЗ, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння для недопущення їх застосування в терористичних та інших протиправних цілях;
     •  надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю.

     З метою виконання визначених завдань, відповідно до положень згаданої вище постанови, Кабінету Міністрів України, Держекспортконтроль:
    •  узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
     •   проводить реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів та видає відповідні посвідчення про реєстрацію;
    •   видає дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (експорт/імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит) та здійснює контроль за поданням суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів звітів про фактично здійснені експорт та імпорт товарів;
    •   видає висновки на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, та здійснює контроль за поданням суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів звітів про результати проведення переговорів;
     •   видає міжнародні імпортні сертифікати або інші документи, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях;
     •   проводить атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів, та видає відповідні свідоцтва про таку атестацію;
     •   надає юридичним особам повноваження на провадження діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у сфері державного експортного контролю та видає відповідні свідоцтва;
     •   веде облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, видає таким суб’єктам документи, що підтверджують наявність зазначених повноважень, забезпечує контроль за здійсненням суб’єктами наданих їм повноважень, готує пропозиції щодо скасування в установленому порядку таких повноважень;
     •   проводить експертизу у сфері державного експортного контролю для вирішення питання щодо можливості надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливості проведення реєстрації суб’єктів господарювання у Держекспортконтролі як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб’єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
     •   здійснює контроль за справлянням плати за оформлення та видачу документів про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, видачу дозволів, висновків і міжнародних імпортних сертифікатів;
     •   проводить перевірку щодо відповідності законодавству документів, на підставі яких здійснено міжнародну передачу товарів, доставку товарів до кінцевих споживачів, а також кінцевого використання товарів у заявлених цілях;
     •   проводить у передбачених законом випадках розслідування, пов’язані з порушенням суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів вимог законодавства у сфері державного експортного контролю, та за їх результатами притягує таких суб’єктів до відповідальності у межах, визначених законом;
     •   забезпечує в межах компетенції виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю і контролює додержання вимог законодавства в цій галузі;
     •   бере участь у межах своїх повноважень у роботі міжнародних організацій та органів міжнародних режимів експортного контролю, а також здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань експортного контролю, нерозповсюдження ЗМЗ і засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння, у тому числі в рамках реалізації державної політики щодо європейської інтеграції;
    •   забезпечує щорічне інформування Верховної Ради України про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь за формою, що використовується для подання відповідної інформації до ООН та ОБСЄ, а також про загальні обсяги експорту Україною товарів військового призначення;
     •   надає МЗС та іншим державним органам у випадках, передбачених законом та іншими нормативно-правовими актами, відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів для інформування міжнародних організацій відповідно до міжнародних зобов’язань України;
     •   забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю і здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних зі сферою державного експортного контролю;
     •   забезпечує функціонування і вдосконалення автоматизованої системи державного експортного контролю;
     •   здійснює інші повноваження, визначені законом.
     Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 Держекспортконтролю надано такі повноваження:
    •   залучати в установленому порядку до участі у здійсненні заходів державного експортного контролю інші центральні органи виконавчої влади, представництва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність яких безпосередньо не пов’язана з державним експортним контролем, за згодою їх керівників
      •   залучати представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, наукових установ та організацій, а також їх об’єднань, у тому числі на договірній основі, до складення списків товарів військового призначення та подвійного використання, опрацювання документів, що розповсюджуються контактними пунктами міжнародних режимів експортного контролю;
     •   представляти Кабінет Міністрів України за відповідними дорученнями Уряду у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів з питань експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння;
     •   скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Держекспортконтролю;
     •   одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань і функцій;

     •   користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.