3.3.2. Які документи необхідно подати до держекспортконтролю для отримання дозволів та висновків для здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення та транзиту товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Особливості підготовки документів.
     Для отримання дозвільних документів на право здійснення конкретної міжнародної передачі товарів, щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю, суб’єкт повинен подати до Держекспортконтролю заяву та пов’язані з нею документи.
     Вимоги щодо документів, які подаються разом із заявою, залежать від конкретної категорії товарів (військові, подвійні або інші), їх груп та видів їх міжнародних передач. Такі вимоги викладені у наступних актах законодавства:
     відносно товарів військового призначення (ТВП) – у Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807 ;
     відносно товарів подвійного використання (ТПВ) – у Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86 ;
     відносно інших товарів, щодо яких можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю, як правило застосовуються процедури, що визначені Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86.
     Для вирішення питання щодо необхідності отримання дозвільних документів суб’єкт повинен бути добре підготовленим та повинен переконатися, чи включені товари, передача яких передбачається, до листів-роз'яснень Держекспортконтролю до посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі. При наявності такої реєстрації, порядок здійснення передач визначається Держекспортконтролем у відповідності до товару та заявлених напрямків міжнародних передач.

Зверніть увагу

“Вироби військового призначення” – це товари, спеціально сконструйовані, розроблені, призначені або перероблені чи модифікований (модернізовані) для військового використання (далі "спеціально призначені"). Але далеко не всі складові частини чи компоненти таких виробів є “спеціально призначеними” для військового використання, тому вони можуть і не підпадати під військовий список. Визначення „спеціального призначення” товару для його військового використання є складним  питанням в ідентифікації товарів, проте це є вирішальним фактором для вимоги щодо включення процедур експорту та необхідності отримання дозвільних документів.

     У разі виникнення будь-яких сумнівів, необхідно звернутися із заявою до Держекспортконтролю щодо проведення додаткової реєстрації та отримання відповідних роз’яснень.
     Для визначення необхідності отримання дозвільних документів відносно міжнародних передач товарів використовуючи такі критерії:
     ▪  будь-які міжнародні передачі ТВП, які включені у контрольний список таких товарів, завжди потребують отримання дозвільного документу;
     ▪  експорт та тимчасове вивезення ТПВ, які включені у відповідні списки таких товарів, завжди потребують отримання дозвільного документу;
     ▪  імпорт, тимчасове ввезення та транзит ТПВ, які включені у відповідний список таких товарів, потребують отримання дозвільного документу лише у випадках, що визначені у пунктах 8, 9, 12, 25-30 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86;
     експорт, імпорт або тимчасового вивезення товарів, не внесених до обох Списків, потребують здійснення відповідних процедур державного експортного контролю у разі, коли:

     -  такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;
    - експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі України здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.
     Під час подання заяви на отримання дозвільних документів та під час використання таких документів суб’єкт повинен вирішити також низку важливих питань, що пов’язані із заборонами, обмеженнями та обов’язковими процедурами. Зокрема, відносно наявності заборон чи обмежень суб’єкт повинен перевірити список країн, стосовно яких прийняті відповідні постанови про встановлення обмежень на міжнародні передачі товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, й завчасно пересвідчитися:
     ▪ чи є держава кінцевого споживання у документах про заборони чи обмеження?
     ▪ чи є товари або їх споживачі та посередники у документах про заборони чи обмеження?
     До моменту вирішення питань про виконання обов’язкових процедур, пов’язаних з отриманням дозвільних документів, необхідно перевірити виконання таких процедур як:
     ▪ реєстрація в Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення міжнародних передач (СЗМП) товарів, що передбачаються для таких передач;
     ▪ наявність атестованої Держекспортконтролем СВФЕК (створення та атестація СВФЕК є обов’язковим кроком, який передує отриманню генеральних та відкритих дозвільних документів).

     Товари військового призначення.
     Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807

Отже, з метою отримання разового
дозволу на здійснення експорту товарів військового призначення суб’єкт надсилає до Держекспортконтролю:
     ▪    лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
    ▪    заяву
(в т.ч. її копія на електронному носії) (приклади та особливості заповнення заяв будуть наведені далі в цьому розділі);
     ▪    документ про походження товарів;
    ▪  засвідчену копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів
;
      ▪    засвідчену копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;  
     ▪    за умови реєстрації в Держекспортконтролі за групами товарів без визначення конкретних найменувань товарів - довідку щодо попередньої ідентифікації товарів (або копію довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі); у разі експорту послуг або технологій військового призначення до довідки додається анотований виклад послуг/технологій.

     ▪    за умови реєстрації в Держекспортконтролі за групами товарів без визначення конкретних найменувань товарів - довідку про ступінь секретності товару (або копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі);

     ▪    зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді оригиналу сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться: відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання; зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням.

Зверніть увагу
У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

     Для отримання дозволу на здійснення імпорту товарів військового призначення суб’єкт надсилає до Держекспортконтролю:
     ▪    лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заяву;
     ▪    за умови реєстрації в Держекспортконтролі за групами товарів без визначення конкретних найменувань товарів - довідку щодо попередньої ідентифікації товарів (або копію довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі);
     ▪    за умови реєстрації в Держекспортконтролі за групами товарів без визначення конкретних найменувань товарів - довідку про ступінь секретності товару (або копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі);
     ▪    засвідчену в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів;
     ▪    у разі, коли імпортером є підприємство-посередник, - засвідчену копію договору комісії, доручення тощо;
     ▪    сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю.
     Під час підготовки пакету документів для отримання дозволу на право здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення обов’язково слід звертати увагу на наявність та кількість посередників міжнародної передачі товарів.
     Якщо суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними документами до листа додається:
     ▪    оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів (якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися).
     У разі, коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через декілька посередників, до листа додаються:
     ▪    оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі;
     ▪    документ, який підтверджує повноваження кожного посередника на здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом держави, на території якої зареєстрований зазначений посередник, або інший документ, який підтверджує такі повноваження відповідно до законодавства цієї держави.
     Для отримання висновку на тимчасове вивезення/тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, подаються наступні документи:
     ▪    лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заява (в т.ч. її копія на електронному носії);
     ▪    засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів;
     Для отримання висновку на тимчасове вивезення:
     -    довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачаються для тимчасового вивезення. (або копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі);
     -    письмові зобов’язання щодо обов’язкового зворотного повернення товарів без змін їх кількісних та якісних характеристик.

     З метою отримання висновку на тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, до Держекспортконтролю подаються:
     ▪    лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заява (в т.ч. її копія на електронному носії);
     ▪    засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів;
     ▪    довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.
     У разі необхідності одержання висновку на право транзиту товарів територією України суб'єкт (або іноземний суб'єкт) надсилає до Держекспортконтролю наступні документи:
     ▪    лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заяву (в т.ч. її копія на електронному носії);
     ▪    засвідчену копію експортної ліцензії держави-експортера (або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення);
     ▪    інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю;
     ▪   звертаємо увагу, що всі документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений заявником переклад на українську мову.   

     Товари подвійного використання.
     Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 (зі змінами, що внесені постановами Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1 та від 24.10.2018 № 974).
     Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення міжнародної передачі товарів подвійного використання до Держекспортконтролю подаються:
     ▪    супровідний лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заява (в т.ч. її копія на електронному носії);
     ▪    оригінал документа, яким кінцевий споживач підтверджує право посередника на постачання йому товарів, - подається у разі, коли суб’єкт або іноземний суб’єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником (якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті, такий документ не подається).


     ▪    оригінали документів
, які містять зобов’язання кожного посередника щодо передачі ним товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача або імпортному сертифікаті (подаються у разі, коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників).
     Для отримання висновку на право здійснення транзиту територією України товарів до Держекспортконтролю подаються:
     ▪    супровідний лист на ім’я Голови служби, в якому в довільній формі викладено причини звернення та наведено перелік доданих документів;
     ▪    заява (в т.ч. її копія на електронному носії);
     ▪    засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або іншого офіційного документа, що містить відомості про надане право на міжнародну передачу товару;
     ▪    звертаємо увагу, що всі документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений заявником переклад на українську мову.


     Особливості оформлення пакету документів для отримання дозвільних документів на здійснення експорту, тимчасового вивезення товарів подвійного використання:
     Для отримання дозволу на право здійснення експорту
товарів подвійного використання до Держекспортконтролю, крім переліку наведених вище документів, подаються також:
     оригінали документів про зобов’язання та гарантії
іноземного суб’єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів (сертифікат кінцевого споживача, інший документ про гарантії), що містять:
     відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення, а також конкретну ціль і місце використання;
     зобов’язання іноземного суб’єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, а також його зобов’язання щодо окремих груп товарів, а саме:

     товарів, що можуть бути використані під час створення ракетної зброї:
     -    використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;
     -    не копіювати, не модифікувати та не змінювати отримані товари без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;
     -    не реекспортувати та не передавати будь-кому отримані товари, їх копії чи створені на їх основі вироби або обладнання без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;

     товарів, що можуть бути використані під час створення ядерної зброї:
     -    використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються будь-яким чином діяльності, пов’язаної із створенням ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;
     -    не копіювати, не модифікувати, не реекспортувати отримані товари чи передавати їх будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача;

     товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї
:

     -    використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією;
     -    не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.

     товарів, що можуть бути використані під час створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї
:

     -    використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про її знищення;
     -    не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача.

     Звертаємо увагу, що у разі коли іноземний суб’єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинні бути визначені його зобов’язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

     Для отримання дозволу на право здійснення експорту послуг з гарантійного обслуговування товарів разом із заявою до Держекспортконтролю подається інформація про реквізити раніше оформлених на такі товари документів, зазначених у цьому пункті, про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта - кінцевого споживача.

     Для отримання висновку на право здійснення тимчасового вивезення товарів для демонстрації на виставках та ярмарках, рекламування, проведення випробувань, навчань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, суб’єкт крім наведених вище документів надсилає до Держекспортконтролю:
     -    супровідний лист із стислим викладенням мети звернення;
     -    зобов’язання (гарантії) суб’єкта щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик.
     Для отримання дозволу чи висновку на право здійснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарів, зазначених у розділі 0 Єдиного списку товарів подвійного використання, до Держекспортконтролю подаються також:
     -    оригінал документа, оформленого або підтвердженого уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який містить підтвердження або гарантії
цього державного органу стосовно того, що отримані товари, а також вироблені на їх основі або в результаті їх використання ядерні і спеціальні неядерні матеріали, установки та обладнання:
     не використовуватимуться для виробництва ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв або для досягнення будь-якої військової мети;
     перебуватимуть під контролем (гарантіями) МАГАТЕ протягом усього строку їх фактичного використання згідно з угодою про гарантії між державою, що отримує товари, і МАГАТЕ, яка охоплює всю мирну ядерну діяльність цієї держави;
     забезпечуватимуться засобами фізичного захисту на рівні, не нижчому ніж рекомендовано МАГАТЕ;
     реекспортуватимуться або передаватимуться з-під юрисдикції держави-імпортера до будь-якої іншої держави тільки за умов, передбачених у цьому пункті, і тільки за наявності письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю.
     -    оригінал висновку Держатомрегулювання щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки - подається у разі здійснення експорту, реекспорту чи тимчасового вивезення товарів, зазначених у позиціях 0С001 та 0С002 Єдиного списку товарів подвійного використання.
Особливості оформлення пакету документів для отримання дозвільних документів на здійснення імпорту, тимчасового ввезення товарів подвійного використання: