4.2 Митні режими
     Відповідно до положень Митного кодексу України: митне оформлення - виконання митних формальностей, необхiдних для випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;
     митний контроль - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань державної митної справи, мiжнародних договорiв України, укладених у встановленому законом порядку.
     Згідно з Митним кодексом України, митний режим - комплекс взаємопов'язаних правових норм, що вiдповiдно до заявленої мети перемiщення товарiв через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарiв, їх правовий статус, умови оподаткування i обумовлюють їх використання пiсля митного оформлення.
     Існують такi митнi режими:
     1) iмпорт (випуск для вiльного обiгу);
     2) реiмпорт;
     3) експорт (остаточне вивезення);
     4) реекспорт;
     5) транзит;
     6) тимчасове ввезення;
     7) тимчасове вивезення;
     8) митний склад;
     9) вiльна митна зона;
     10) безмитна торгiвля;
     11) переробка на митнiй територiї;
     12) переробка за межами митної територiї;
     13) знищення або руйнування;
     14) вiдмова на користь держави.
     Розглянемо більш детально деякі з них.
     Імпорт (випуск для вiльного обiгу) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiсля сплати всiх митних платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та виконання усiх необхiдних митних формальностей випускаються для вiльного обiгу на митнiй територiї України.
     Митний режим iмпорту може бути застосований до товарiв, що надходять на митну територiю України, та до товарiв, що зберiгаються пiд митним контролем або помiщенi в iнший митний режим, а також до продуктiв переробки товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї.
     Для помiщення товарiв у митний режим iмпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
     а) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, документи на такi товари;
     б) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до законiв України обкладаються товари пiд час ввезення на митну територiю України в режимi iмпорту;
     в) виконати встановленi вiдповiдно до закону вимоги щодо заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Товари, помiщенi у митний режим iмпорту, набувають статусу українських товарiв.
     Пiдтвердженням українського статусу товарiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, є митна декларацiя, за якою цi товари випущено у вiльний обiг.
     Реiмпорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що були вивезенi або оформленi для вивезення за межi митної територiї України, випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України зi звiльненням вiд сплати митних платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Митний режим реiмпорту може бути застосований до товарiв, що надходять на митну територiю України, та до товарiв, що зберiгаються пiд митним контролем або помiщенi в iнший митний режим.
     У митний режим реiмпорту можуть бути помiщенi товари, якi:
     1) були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi тимчасового вивезення та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, а також змiн, що допускаються у разi використання таких товарiв у митному режимi тимчасового вивезення;
     2) були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi переробки за межами митної територiї та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання;
     3) були помiщенi у митний режим експорту (остаточного вивезення) i повертаються особi, яка їх експортувала, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помiщувалися у митний режим експорту, або з iнших обставин, що перешкоджають виконанню цього договору, якщо цi товари:
     а) повертаються на митну територiю України у строк, що не перевищує шести мiсяцiв з дати вивезення їх за межi цiєї територiї у митному режимi експорту;
     б) перебувають у такому самому станi, в якому вони оформленi у митний режим експорту, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування, зберiгання та використання (експлуатацiї), внаслiдок якого були виявленi недолiки, що спричинили реiмпорт товарiв.
     Товари, що були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi переробки за межами митної територiї та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму, можуть бути також помiщенi у митний режим реiмпорту у разi, якщо:
     1) пiд час перебування таких товарiв за межами митної територiї України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для їх збереження, а також технiчному обслуговуванню чи ремонту, необхiднiсть у яких виникла пiд час перебування за межами митної територiї України;
     2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;
     3) у митний режим реiмпорту помiщується лише частина товарiв, ранiше випущених для вивезення за межi митної територiї України.
     Для помiщення товарiв у митний режим реiмпорту особа, на яку покладається обов'язок щодо дотримання вимог митного режиму, повинна:
     1) ввезти товари на митну територiю України не пiзнiше, нiж у встановлений законодавством строк пiсля їх вивезення за межi митної територiї України;
     2) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв у митному режимi реiмпорту, документи на такi товари;
     3) надати органу доходiв i зборiв документи та вiдомостi, необхiднi для iдентифiкацiї товарiв, що реiмпортуються.
     Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари випускаються для вiльного обiгу за межами митної територiї України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.
     Митний режим експорту може бути застосований до товарiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї України, та до товарiв, що вже вивезенi за межi цiєї територiї та перебувають пiд митним контролем, за винятком товарiв, заборонених до помiщення у цей митний режим вiдповiдно до законодавства.
     Для помiщення товарiв у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв у митному режимi експорту, документи на такi товари;
     2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до закону обкладаються товари пiд час вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту;
     3) виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
    4) у випадках, встановлених законодавством, подати органу доходiв i зборiв дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з вивезення товарiв у третю країну (реекспорт).
     При цьому, органи доходiв i зборiв не вимагають обов'язкового пiдтвердження прибуття товарiв, що експортуються, у пункт призначення за межами митної територiї України.
     Реекспорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що були ранiше ввезенi на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони, вивозяться за межi митної територiї України без сплати вивiзного мита та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Митний режим реекспорту може бути застосований до товарiв, якi при ввезеннi на митну територiю України мали статус iноземних та:
     1) пiсля ввезення на митну територiю України перебували пiд митним контролем та не були помiщенi у митний режим (у тому числi у зв'язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарiв на митну територiю України);
     2) були помiщенi у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, а також змiн, що допускаються у разi використання таких товарiв у митному режимi тимчасового ввезення;
     3) були помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, або у виглядi продуктiв їх переробки;
     4) були помiщенi у митний режим митного складу та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання;
     5) були помiщенi у митний режим iмпорту i повертаються нерезиденту - сторонi зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помiщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з iнших обставин, що перешкоджають його виконанню, якщо цi товари:
      а) вивозяться протягом шести мiсяцiв з дати помiщення їх у митний режим iмпорту;
     б) перебувають у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування, зберiгання та використання (експлуатацiї), внаслiдок якої були виявленi недолiки, що спричинили реекспорт товарiв;
     6) визнанi помилково ввезеними на митну територiю України.
     Товари можуть бути також помiщенi у митний режим реекспорту, якщо:
     1) пiд час перебування таких товарiв на митнiй територiї України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для їх збереження, а також технiчному обслуговуванню чи ремонту, необхiднiсть у яких виникла пiд час перебування на митнiй територiї України;
     2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;
     3) у митний режим реекспорту помiщується лише частина товарiв, ранiше ввезених на митну територiю України.
     Транзит - це митний режим, вiдповiдно до якого товари та/або транспортнi засоби комерцiйного призначення перемiщуються пiд митним контролем мiж двома органами доходiв i зборiв України або в межах зони дiяльностi одного органу доходiв i зборiв без будь-якого використання цих товарiв, без сплати митних платежiв та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Перемiщення товарiв у митному режимi транзиту здiйснюється як прохiдний або внутрiшнiй транзит, або каботаж.
     Митний режим транзиту застосовується до товарiв, якi перемiщуються:
     1) прохiдним транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України (у тому числi в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);
     2) внутрiшнiм транзитом або каботажем:
     а) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй територiї України;
     б) вiд органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй територiї України, до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;
     в) вiд одного пункту, розташованого на митнiй територiї України, до iншого пункту, розташованого на митнiй територiї України, у тому числi якщо частина цього перемiщення проходить за межами митної територiї України;
     г) вiд штучного острова, установки або споруди, створених у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, до органу доходiв i зборiв, розташованого на територiї України, зайнятiй сушею, та у зворотному напрямку.
     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що перемiщуються у митному режимi транзиту, повиннi:
     1) перебувати у незмiнному станi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування i зберiгання;
     2) не використовуватися з жодною iншою метою, крiм транзиту;
     3) бути доставленими у орган доходiв i зборiв призначення до закiнчення строку;
     4) мати неушкодженi засоби забезпечення iдентифiкацiї у разi їх застосування.
     Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi у митний режим транзиту, можуть пiддаватися операцiям з технiчного обслуговування та ремонту, потреба в яких виникла пiд час перебування їх на митнiй територiї України.
     За умови забезпечення iдентифiкацiї товарiв, що перемiщуються у режимi транзиту, та дотримання iнших вимог, встановлених цим Кодексом, допускається перевезення зазначених товарiв транспортним засобом, який здiйснює перевезення в межах митної територiї України товарiв, якi не перебувають пiд митним контролем.
     Митний кодекс України встановлює такi строки транзитних перевезень залежно вiд виду транспорту:
     1) для автомобiльного транспорту - 10 дiб (у разi перемiщення в зонi дiяльностi однiєї митницi - 5 дiб);
     2) для залiзничного транспорту - 28 дiб;
     3) для авiацiйного транспорту - 5 дiб;
     4) для морського та рiчкового транспорту - 20 дiб;
     5) для трубопровiдного транспорту - 31 доба;
     6) для трубопровiдного транспорту (з перевантаженням на iншi види транспорту) - 90 дiб.
     До цих строкiв не включається:
     1) час дiї непереборних обставин, зазначених у статтi 192 МК Кодексу;
     2) час зберiгання товарiв пiд митним контролем (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює їх перемiщення);
    3) час, необхiдний для здiйснення iнших операцiй з товарами, у випадках, передбачених МК України (за умови iнформування органу доходiв i зборiв, який контролює перемiщення цих товарiв).
     Перевантаження товарiв, що перемiщуються у митному режимi транзиту, з одного транспортного засобу на iнший допускається з дозволу органу доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi якого проводиться перевантаження.
     Якщо перевантаження може бути здiйснене без порушення митних пломб та iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї, таке перевантаження допускається без дозволу, але з попереднiм iнформуванням органу доходiв i зборiв.
     Проведення угрупування пакувальних мiсць, змiна упаковки, маркування, сортування, а також ремонт та замiна пошкодженої упаковки здiйснюються з дозволу органу доходiв i зборiв.
     Для отримання дозволу органу доходiв i зборiв особою, вiдповiдальною за дотримання вимог митного режиму, органу доходiв i зборiв подається тiльки товарно-транспортний документ на перевезення товару. У разi вiдмови у наданнi дозволу орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася з проханням надати дозвiл, про причини i пiдстави такої вiдмови.
     Пiд час перемiщення товарiв у митному режимi транзиту дозволяється здiйснення замiни моторного транспортного засобу з попереднiм iнформуванням органу доходiв i зборiв призначення про причини такої замiни, якщо така замiна не потребує перевантаження товарiв.
     При вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, помiщених у митнi режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї, положення цiєї глави застосовуються з моменту початку перемiщення зазначених товарiв з органу доходiв i зборiв вiдправлення i до моменту пред'явлення їх органу доходiв i зборiв призначення.
     При вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, помiщених у митний режим транзиту, окремими партiями митний режим транзиту вважається завершеним пiсля фактичного вивезення за межi митної територiї України останньої з таких окремих партiй.
     При ввезеннi товарiв на митну територiю України з метою подальшого їх помiщення у вiдповiдний митний режим митний режим транзиту завершується фактичним доставленням товарiв до органу доходiв i зборiв призначення.
     Митний режим транзиту також завершується помiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в iнший митний режим при дотриманнi вимог, встановлених МК України.
     Тимчасове ввезення - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.
     Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi в митний режим тимчасового ввезення, можуть пiддаватися операцiям технiчного обслуговування та ремонту, необхiднiсть в яких виникла протягом строку перебування в митному режимi тимчасового ввезення.
     Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення.
     Строк тимчасового ввезення транспортних засобiв комерцiйного призначення встановлюється органом доходiв i зборiв з урахуванням того, що цi транспортнi засоби повиннi бути реекспортованi вiдразу ж пiсля закiнчення транспортних операцiй, для яких вони були ввезенi.
     З урахуванням мети ввезення товарiв та iнших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарiв за письмовою заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи може бути продовжений вiдповiдним органом доходiв i зборiв. У разi вiдмови у продовженнi строку тимчасового ввезення орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.
     Якщо товари або транспортнi засоби, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортованi внаслiдок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, то перебiг строку тимчасового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучення).
     Митний склад - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком:
     1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;
     2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
     4) живих тварин;
     5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.
     Для помiщення товарiв у митний режим митного складу органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу.
     Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

     Митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через митний кордон україни рiзними видами транспорту, визначені у розділі VI Митного кодексу України.

     У разi надходження товарiв у складi консолiдованих вантажiв з метою подальшої доставки в орган доходiв i зборiв призначення при перевантаженнi таких товарiв з одного транспортного засобу на iнший, їх розмiщення на митному складi або помiщення у митний режим митного складу не є обов'язковим.
     Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.
     Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.
     Iноземнi товари, що зберiгаються в митному режимi митного складу, до закiнчення строку їх придатностi або строкiв зберiгання, зазначених вище, повиннi бути задекларованi для ввезення на митну територiю України в iншому митному режимi або реекспортованi. Якщо iноземнi товари пiд час зберiгання в митному режимi митного складу були зiпсованi або ушкодженi внаслiдок аварiї чи дiї обставин непереборної сили, такi товари за умови належного пiдтвердження зазначених фактiв дозволяється декларувати для вiльного обiгу на митнiй територiї України так, нiби вони були ввезенi в зiпсованому (ушкодженому) станi.
     Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України.
     У разi невиконання вимог щодо розпорядження товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу, утримувач митного складу повинен протягом 30 днiв пiсля закiнчення строку зберiгання цих товарiв у митному режимi митного складу передати їх на склад органу доходiв i зборiв, а в разi закiнчення строку придатностi зазначених товарiв - задекларувати їх у митний режим знищення або руйнування.
     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки.
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї здiйснюється з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами.
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито.
     Обмеження або заборони щодо ввезення окремих видiв товарiв на митну територiю України з метою переробки встановлюються законом. За обґрунтованої необхiдностi Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначати:
     1) товари, при помiщеннi яких у митний режим переробки на митнiй територiї застосовуються фiнансовi гарантiї вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу;
     2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких пiдлягають обов'язковому реекспорту за межi митної територiї України;
     3) мiнiмальне спiввiдношення вартостi iноземних та українських товарiв для окремих категорiй товарiв, що пiддаються операцiям з переробки;
     4) перелiк товарiв, якi не можуть бути допущенi до переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї України;
     5) товари, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї забороняється.
     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується.
     Окремi операцiї з переробки товарiв або повний цикл переробки за дорученням пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України, та з дозволу органу доходiв i зборiв можуть здiйснюватися iншими пiдприємствами. При цьому вiдповiдальнiсть перед органами доходiв i зборiв за порушення визначеного порядку переробки товарiв несе пiдприємство, якому видано дозвiл на проведення операцiй з переробки товарiв на митнiй територiї України. Дозволи на виконання окремих операцiй з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарiв на митнiй територiї України або, за необхiдностi, - на пiдставi заяви вiдповiдної особи пiсля надання цього дозволу та вiдображаються у ньому.
     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв.
     Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв.
     Товари, помiщенi в митний режим переробки на митнiй територiї, а також продукти їх переробки протягом всього строку перебування в цьому режимi знаходяться пiд митним контролем.
     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, може встановлювати обов'язковi норми виходу продуктiв переробки у випадках, коли операцiї з переробки на митнiй територiї України здiйснюються за типовими (однаковими) технiчними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постiйнi характеристики.
     Пiд час реекспорту продуктiв переробки вони пiдлягають декларуванню органам доходiв i зборiв з поданням перелiку українських товарiв, витрачених пiд час здiйснення операцiй з переробки iноземних товарiв, iз зазначенням їх кiлькостi та вартостi.
     Декларант має право заявити українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв, у митний режим експорту. Митне оформлення в такому випадку здiйснюється у порядку, встановленому Митним кодексом та iншими законами України для митного оформлення експорту українських товарiв.
     Продукти переробки можуть реекспортуватися однiєю чи кiлькома партiями. Допускається вивезення продуктiв переробки за межi митної територiї України не через той орган доходiв i зборiв, через який товари ввозилися на цю територiю для переробки.
     Якщо умовами переробки iноземних товарiв на митнiй територiї України передбачено проведення розрахункiв частиною продуктiв їх переробки, такi продукти пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, передбачених законом.
     Реалiзацiя на митнiй територiї України продуктiв переробки, власником яких є нерезидент, здiйснюється через зареєстроване в Українi його представництво, на яке покладається обов'язок з декларування цих продуктiв переробки для вiльного обiгу.
     Продукти переробки також можуть бути реалiзованi пiдприємству, яке їх виготовило.
     Дозволяється ввезення товарiв для переробки на митнiй територiї України з метою подальшого митного оформлення продуктiв переробки для вiльного обiгу на цiй територiї.
     Товари можуть бути допущенi до переробки для вiльного обiгу на митнiй територiї України за умови, що:
     1) орган доходiв i зборiв може впевнитися в тому, що продукти переробки були отриманi саме з цих товарiв; та
     2) товари пiсля переробки не можуть бути економiчно вигiдно вiдновленi у первинному станi.
     Переробка товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України завершується шляхом помiщення продуктiв їх переробки у митний режим iмпорту. За рiшенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається помiщення зазначених продуктiв в iншi митнi режими.
     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту.
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати:
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
       2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї в установлених законом випадках здiйснюється зi сплатою вивiзного мита.
     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв.
     Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв.
     Пiд час ввезення продуктiв переробки iноземнi товари, якi були витраченi у процесi переробки товарiв, що вивозилися, декларуванню не пiдлягають.
     Повне звiльнення вiд оподаткування митними платежами застосовується до товарiв, якi були помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї та в межах визначеного строку повертаються на митну територiю України:
     1) у тому самому станi, в якому вони були вивезенi за межi митної територiї України, з дотриманням умов, зазначених у статтi 78 Митного кодексу;
     2) у вiдремонтованому виглядi, якщо ремонт проведено в рамках гарантiйних зобов'язань.
     До продуктiв переробки (крiм зазначених у частинi другiй цiєї статтi) застосовується часткове звiльнення вiд оподаткування митними платежами, вiдповiдно до якого сплатi пiдлягає позитивна рiзниця мiж сумою митних платежiв, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi у разi iмпорту вiдповiдних товарiв, якi були вивезенi за межi митної територiї України для переробки.
     Продукти переробки можуть ввозитися на митну територiю України однiєю чи кiлькома партiями. Допускається ввезення продуктiв переробки на митну територiю України через iнший орган доходiв i зборiв, нiж той, через який товари вивозилися для переробки.
     Залишки i вiдходи, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з переробки українських товарiв за межами митної територiї України i залишаються за межами цiєї територiї, митному контролю та митному оформленню не пiдлягають.
     Продукти, отриманi в результатi переробки еквiвалентних товарiв, для цiлей застосування цiєї глави вважаються продуктами переробки українських товарiв.
     Пiд еквiвалентними товарами розумiються iноземнi товари, якi є iдентичними за описовими, кiлькiсними i технiчними характеристиками українським товарам, вивезеним для переробки за межами митної територiї України.
     Дозволяється ввезення продуктiв переробки еквiвалентних товарiв на митну територiю України до вивезення українських товарiв для переробки за межами митної територiї України або до завершення операцiй з їх переробки.
     З огляду на зазначене вище, порядок переміщення через державний кордон України товарів, що підлягають експортному контролю здійснюється згідно вимог законодавства України у галузі державного експортного контролю.
     Митний контроль та митне оформлення таких товарів здійснюється згідно вимог Митного кодексу України.
     Знищення або руйнування - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiд митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливiсть їх використання, з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами, установленими на iмпорт цих товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Знищення або руйнування товарiв допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника товарiв чи уповноваженої ним особи.
     Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування видається органом доходiв i зборiв, якщо власником чи уповноваженою ним особою:
     1) укладено договiр на знищення (руйнування) товарiв з пiдприємством, уповноваженим вiдповiдно до законодавства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв;
     2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарiв вiд державних органiв, до повноважень яких належить контроль за перемiщенням таких товарiв.
     Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування видається органом доходiв i зборiв безоплатно протягом трьох робочих днiв з дати реєстрацiї вiдповiдної заяви. У разi вiдмови у видачi дозволу орган доходiв i зборiв зобов'язаний у зазначений строк письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про пiдстави вiдмови.
     Не вважаються операцiями зi знищення або руйнування товарiв:
     1) використання для споживання тваринами товарiв, попередньо призначених для споживання людиною;
     2) проведення з товарами операцiй з переробки;
     3) отримання продуктiв переробки, включаючи монтаж, демонтаж, переробку або обробку товарiв;
     4) ремонт товарiв, включаючи їх вiдновлення;
     5) використання товарiв як таких, що полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому повнiстю витрачаються.
     Якщо товари, якi передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, орган доходiв i зборiв письмово пропонує декларантовi обрати цей митний режим. За згоди власника товарiв з пропозицiєю органу доходiв i зборiв цi товари помiщуються в митний режим вiдмови на користь держави.
     Помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування здiйснюється органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого проводяться операцiї зi знищення або руйнування.
     Вiдповiдно до положень Митного кодексу та вимог, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень, здiйснюється знищення або руйнування окремих категорiй товарiв, зокрема:
     1) лiкарських i наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв та прекурсорiв;
     2) неякiсної та небезпечної продукцiї;
     3) вiйськової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї та боєприпасiв до неї;
     4) холодної i пневматичної зброї;
     5) вибухових речовин;
     6) спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозогiнної та дратiвної дiї, засобiв iндивiдуального захисту, засобiв активної оборони та засобiв для виконання спецiальних операцiй i оперативно-розшукових заходiв.

     Відповідно до вимог Митного кодексу (ст. 178) знищення або руйнування товарiв здiйснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи iнших заiнтересованих осiб.
     Якщо товари опинилися у станi, що виключає можливiсть їх декларування у будь-який iнший митний режим, нiж знищення або руйнування, у разi незгоди власника або уповноваженої ним особи самостiйно органiзувати та оплатити процедуру знищення або руйнування таких товарiв та за вiдсутностi iнших осiб, якi письмово заявили органу доходiв i зборiв про таке бажання, вартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, зберiгання, перевезення, знищення (руйнування), оформлення документiв та iншi витрати, пов'язанi з дотриманням митного режиму знищення або руйнування, а також пеня списуються (стягуються) з такого власника або уповноваженої ним особи у безакцептному порядку, а в разi неможливостi такого списання (стягнення) - вiдшкодовуються за рахунок коштiв державного бюджету.
     Залишки, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв, у тому числi складовi товару, якi не були знищенi або зруйнованi, та отриманi в результатi знищення або руйнування товарiв вiдходи, якi мають господарську цiннiсть, пiдлягають помiщенню протягом 10 днiв вiд дати знищення товарiв у вiдповiдний митний режим як iноземнi товари, якi перебувають пiд митним контролем.
     Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв i не мають господарської цiнностi та не можуть бути утилiзованi, пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства України як українськi товари пiдприємством, яке здiйснило операцiї зi знищення (руйнування) товарiв.
     Товари, помiщенi у митний режим знищення або руйнування, а також залишки та вiдходи, що утворилися в результатi здiйснення операцiй iз знищення (руйнування), перебувають пiд митним контролем.
     Орган доходiв i зборiв має право здiйснювати у будь-який час перевiрку товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також залишкiв i вiдходiв, одержаних у результатi здiйснення операцiй iз знищення або руйнування (до моменту їх декларування у вiдповiдний митний режим чи видалення вiдповiдно до законодавства України).
     Вiдповiднi посадовi особи органiв доходiв i зборiв та iнших державних органiв, до повноважень яких належить контроль за перемiщенням товарiв, що знищуються, мають право бути присутнiми пiд час здiйснення операцiй iз знищення (руйнування) таких товарiв.
     Митний режим знищення або руйнування завершується пiсля виконання операцiй iз знищення або руйнування товарiв та декларування у вiдповiдний митний режим їх залишкiв.
     Вiдповiдальнiсть, передбачену Митним кодексом та iншими законодавчими актами України за недотримання умов митного режиму знищення або руйнування, несуть:
     1) власник товарiв (уповноважена особа) з моменту заявлення товарiв у цей митний режим до моменту їх передання пiдприємству, уповноваженому вiдповiдно до законодавства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв i яке фактично здiйснює таке знищення (руйнування), а також з моменту отримання вiд зазначеного пiдприємства залишкiв (вiдходiв) знищення (руйнування), якщо такi залишки утворюються, до моменту завершення митного оформлення цих залишкiв та видалення вiдходiв вiдповiдно до законодавства України;
     2) пiдприємство, уповноважене вiдповiдно до законодавства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв, з моменту прийняття для знищення (руйнування) товарiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, до моменту передання власнику товарiв (уповноваженiй особi) залишкiв, якщо вони утворилися в результатi здiйснення таких операцiй, а в разi якщо залишки за договором передаються у власнiсть цьому пiдприємству, - до моменту завершення митного оформлення цих залишкiв у вiдповiдний митний режим.
     Вiдмова на користь держави - це митний режим, вiдповiдно до якого власник вiдмовляється вiд iноземних товарiв на користь держави без будь-яких умов на свою користь.
     У митний режим вiдмови на користь держави помiщуються iноземнi товари.
     Вiдмова вiд товарiв на користь держави здiйснюється за вiдповiдною письмовою заявою власника цих товарiв та з дозволу органу доходiв i зборiв.
     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає перелiк товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 № 427 затверджено Перелiк товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави.
     До таких товарів відносяться:
     товари, забороненi до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через її митну територiю;
     товари, що не перебувають на митнiй територiї України;
     товари, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     товари, що потребують особливих умов зберiгання (у разi, коли митний орган не має можливостi забезпечити створення таких умов);
     товари, щодо яких не здiйснено встановленi у частинi першiй статтi 319 Митного кодексу України види контролю (у разi, коли вони пiдлягають таким видам контролю);

     Відповідно до частини першої статті 319 Митного кодексу, товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати державному санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарно-санiтарному, фiтосанiтарному, екологiчному та радiологiчному контролю. У пунктах пропуску через державний кордон України зазначенi види державного контролю (крiм радiологiчного) здiйснюються органами доходiв i зборiв у формi попереднього документального контролю на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд державних органiв, уповноважених на здiйснення цих видiв контролю, з використанням засобiв iнформацiйних технологiй. Органи доходiв i зборiв взаємодiють з державними органами, уповноваженими на здiйснення зазначених видiв контролю, координують роботу з їх здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон i в зонах митного контролю на митнiй територiї України в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законами України.

     товари, вилученi митними органами вiдповiдно до Митного кодексу України (крiм товарiв, щодо яких вiдповiдно до статтi 521 Митного кодексу України припинено провадження у справi про порушення митних правил шляхом компромiсу);

     Відповідно до статті 521 Митного кодексу за вiдсутностi в дiях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак кримiнального правопорушення провадження у справi про це правопорушення може бути припинено шляхом компромiсу. Компромiс полягає в укладеннi мирової угоди мiж зазначеною особою та органом доходiв i зборiв, посадова особа якого здiйснює провадження у справi.
     За умовами мирової угоди сторони зобов'язуються:
     1) особа, яка вчинила порушення митних правил, - у визначений строк, який не може перевищувати 30 днiв, внести до державного бюджету кошти в сумi, що дорiвнює сумi штрафу, передбаченого санкцiєю вiдповiдної статтi цього Кодексу, та/або задекларувати в митний режим вiдмови на користь держави товари - безпосереднi предмети порушення митних правил, а у вiдповiдних випадках - також товари iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосереднiх предметiв порушення митних правил вiд митного контролю, транспортнi засоби, що використовувалися для перемiщення безпосереднiх предметiв порушення митних правил через митний кордон України. Якщо за висновком органу доходiв i зборiв реалiзацiя зазначених товарiв, транспортних засобiв є неможливою, а також якщо цi товари, транспортнi засоби не можуть бути випущенi у вiльний обiг, вони пiдлягають декларуванню в митний режим знищення або руйнування;
     2) орган доходiв i зборiв - припинити провадження у справi про порушення митних правил щодо цiєї особи та здiйснити митне оформлення задекларованих нею товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.
Товари, транспортнi засоби, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, можуть бути предметом мирової угоди лише за умови, що особа, яка вчинила порушення митних правил, є власником цих товарiв, транспортних засобiв або уповноважена розпоряджатися ними.
Особа, яка вчинила порушення митних правил, звертається до керiвника органу доходiв i зборiв iз заявою довiльної форми з проханням про припинення справи про це порушення митних правил шляхом компромiсу. У разi вiдсутностi законних пiдстав для припинення справи про порушення митних правил шляхом компромiсу орган доходiв i зборiв протягом одного робочого дня, наступного за днем подання заяви, надає заявнику вмотивовану вiдповiдь про причини незастосування процедури компромiсу.
Мирова угода укладається у письмовiй формi. Право її пiдписання вiд iменi митниць надається керiвникам цих митниць або їх заступникам, а вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, - посадовим особам, уповноваженим на це вiдповiдно до посадових iнструкцiй. Типова мирова угода затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.
У разi невиконання особою, яка вчинила порушення митних правил, у визначений мировою угодою строк, який не може перевищувати 30 днiв, дiй, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, угода вважається недiйсною i провадження у справi про порушення митних правил поновлюється.
Мирова угода у справi про порушення митних правил оскарженню не пiдлягає.
У разi припинення провадження у справi про порушення митних правил шляхом компромiсу особа, яка вчинила це правопорушення, вважається такою, що не була притягнута за нього до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     ядернi матерiали, радiоактивнi та небезпечнi вiдходи, особливо небезпечнi хiмiчнi речовини, отруйнi речовини;
     товари, витрати на зберiгання та реалiзацiю яких перевищуватимуть суму надходжень вiд їх продажу.
     Іноземнi товари помiщуються у митний режим вiдмови на користь держави iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
     Митний режим вiдмови на користь держави завершується пiсля розмiщення товарiв на складi органу доходiв i зборiв.
     Вiдповiдальнiсть за неправомiрне розпорядження товарами шляхом їх помiщення в митний режим вiдмови на користь держави несе декларант. Органи доходiв i зборiв не вiдшкодовують будь-якi майновi претензiї осiб, якi мають повноваження щодо товарiв, вiд яких декларант вiдмовився на користь держави.

Приклад
     На митну територію України в митному режимі «імпорт» ввозиться обладнання, що відноситься до позиції 5А001.d.4Єдиного списку товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 1, далі –Єдиний список)

     1) наприклад, суб’єктом ЗЕД було надано до митниці оформлення вичерпну технічну документацію від виробника, що дозволило здійснити однозначну ідентифікацію товару та віднести його до позиції 5А001.d.4 Списку.

Зверніть увагу
Згідно з пунктом 12 Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (у редакції постанови Кабінету Міністрів Українивiд 24 жовтня 2018 року № 974) за дозволом чи висновком Держекспортконтролю здiйснюються:
     1) експорт, тимчасове вивезення, реекспорт товарiв,зазначених в Єдиному списку, при цьому реекспорт товарiв здiйснюється у порядку його експорту;
     2) iмпорт i тимчасове ввезення товарiв, зазначених у позицiях 0С001, 0С002, 1А007, 1А008, 1А906, 1В904, 1С012, 1C350.1 - 1C350.3, 1C350.5 - 1C350.28, 1C350.30 - 1C350.56, 1C350.58 - 1C350.63, 1С351 - 1С354, 1C450.а.1 - 1C450.а.7, 1C450.b.1 - 1C450.b.6, 1C450.b.8, 1С913 Єдиного списку та частинi третiй роздiлу 5, а також iмпорт технологiї вiдповiдно до особливої примiтки до позицiї 1Е001 Єдиного списку товарiв подвiйного використання;
     3) тимчасове ввезення товарiв, що здiйснюється з метою надання iноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо;
    4) iмпорт тих товарiв, що не включенi до Єдиного списку товарiв подвiйного використання, у разi, коли такi товари ввозяться на територiю України з наданням мiжнародного iмпортного сертифiката або окремого документа, який мiстить державнi гарантiї i пiдтверджує зобов'язання iмпортера про iмпорт товарiв в Україну;
     5) транзит територiєю України товарiв, зазначених у позицiях 0С001, 0С002, 1С351 - 1С354 та роздiлi "Категорiя I товарiв, що можуть бути використанi у створеннi ракетної зброї" Єдиного списку товарiв подвiйного використання.

     Оскільки позиція 5А001.d.4 Єдиного списку відноситься до частини першої розділу 5, митне оформлення цього товару буде здійснено в митному режимі «імпорт» без надання дозволу Державної служби експортного контролю.

Практична порада
При заповненні митої декларації, згідно з частиною 2 розділу II Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 30.05.2012 № 651, якщо товар внесений до спискiв товарiв подвiйного використання, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному експортному контролю, але вiдповiдно до законодавства дозвiл або висновок Державної служби експортного контролю України при ввезеннi такого товару на митну територiю України не потрiбен, проставляється позначка «2».

Експорт цього товару за межі митної території України має бути здійснений за умови подання до митного оформлення дозволу Державної служби експортного контролю України

     2) наприклад, суб’єктом ЗЕД було надано до митниці оформлення технічну документацію від виробника, що не дозволяє здійснити однозначну ідентифікацію товару до товарів подвійного використання (відсутня інформація про деякі технічні характеристики товару, які є критичними для здійснення ідентифікації товару).

     Зверніть увагу
Згідно з положеннями статті 12 Закону попередня ідентифікація товарiв, а також здiйснення необхiдних заходiв, пов'язаних з отриманням дозвiльних документiв на здiйснення мiжнародних передач таких товарiв є обов'язком суб'єкта господарювання.

     Можливі варіанти вирішення цього питання:
     - згідно з Положенням про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України вiд 15.07.97 № 767, самостійно провести попередню ідентифікацію. Це можливо здійснити, коли суб’єкт господарювання має офіційну технічу документацію від виробника, яка містить технічні характеристики товару, що є визначальними при здійсненні ідентифікації такого товару у відношенні до його опису у відповідній позиції Єдиного списку.
     У разі відсутності такої інформації, суб”єкт господарювання може звернутися до організації, що має відповідні повноваження від Держекспортконтролю, та здійснить попередню експертизу. Результати такої експертизи можна надавати до митниці оформлення;
     - у разі, якщо проведена таким чином попередня ідентифікація підтверджує, що за своїми технічними характеристиками, чи за сферою використання, товар відповідає опису відповідної позиції Єдиного списку, необхідно звернутися до Держекспортконтролю з метою проведення державної попередньої ідентифікації;

Приклад
     На митну територію України з метою ремонту ввозиться обладнання, що відноситься до позиції 5.А.1.d Списку товарiв подвiйного використання, що можуть бути використанi у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки.

    У такому випадку, до митниці оформлення необхідно надати висновок Держекспортконтролю на тимчасове ввезення. Митне оформлення товару буде здійснено у митному режимі «переробка на митній території України».
     У п’ятому підрозділі графи 33 митної декларації має бути проставлена позначка «1». 
    У графі 44 митної декларації під кодом «5012» мають бути зазначені реквізити висновку Держекспортконтролю на тимчасове ввезення. Класифiкатор документiв, реквізити яких заносяться до митної декларації, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 20.09.2012 № 1011.

Зверніть увагу
Відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 тимчасове ввезення товарiв з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо здiйснюється за вiдповiдним висновком Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарiв), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здiйснюється за дозволом Держекспортконтролю.

     Отже, повернення за межі митної території України товару після виконання операцій з його ремонту має бути здійснено із застосуванням митного режиму «реекспорт» з наданням дозволу Держекспортконтролю на експорт послуг, якщо інше не зазначено у висновку на тимчасове ввезення.