3.5.6. Проект рішення кабінету міністрів україни про надання повноважень та його міжвідомче погодження
     Процедури підготовки проекту рішення Кабінету Міністрів України про надання повноважень та його міжвідомче погодження з причетними державними органами визначені пунктами 10 та 11 Положення.
     Держекспортконтроль на підставі поданої суб’єктом заяви з урахуванням інформації Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до її розгляду, а також СБУ і розвідувальних органів України готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо надання такому суб’єкту повноважень або висновок про недоцільність надання повноважень.
     Проект відповідної постанови узгоджується в установленому порядку Держекспортконтролем з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції та надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
     Завершальним етапом є надсилання Держекспортконтролем узгодженого проекту постанови до Мінекономрозвитку для внесення його в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

     Найпоширеніше запитання: чи можна визначити строк прийняття рішення щодо надання повноважень?
     З метою можливості планування подальшої діяльності у разі отримання повноважень деякі суб’єкти господарювання, які подали заяви, звертаються до Держекспортконтролю для отримання інформації про очікувані терміни прийняття рішення за їх заявами.
     Відповідь на це питання можна надати після покрокового огляду передбачених законодавством процедур від отримання Держекспортконтролем заяви субʼєкта господарювання до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.
     Таким чином, на першому етапі заява, надіслана субʼєктом господарювання, опрацьовується відповідними структурними підрозділами Держекспортконтролю та, у разі відсутності умов, за яких вона може потребувати приведення заявником у відповідність до встановлених вимог або підстав для зняття її з розгляду, надсилається разом із поданими з нею документами до Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.
     За результатами опрацювання заяви з урахуванням інформації зазначених державних органів про відсутність (наявність) заперечень щодо надання повноважень Держекспортконтроль відповідно до пункту 10 Положення приймає рішення про можливість підготовки відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким буде запропоновано надати заявнику повноваження згідно його заяви (далі – проект постанови) або готує висновок про недоцільність надання повноважень.
     У разі підготовки проекту постанови Держекспортконтроль відповідно до пункту 1 параграфу 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, надсилає його до Мінекономрозвитку для розгляду і погодження.
     Після того, як Мінекономрозвитку погодить проект постанови без зауважень, він надсилається Держекспортконтролем на подальше міжвідомче погодження відповідно до пункту 11 Положення до Мінфіну, Міноборони, МЗС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та, у разі визначення такої потреби, до інших центральних органів виконавчої влади в межах їх компетенції.
     Після завершення процедури міжвідомчого погодження проект постанови відповідно до параграфу 44 Регламенту Кабінету Міністрів України подається до Мін’юсту для проведення правової експертизи.
     Отримавши позиції зазначених державних органів щодо проекту постанови та висновок Мін′юсту за результатами  правової експертизи проект постанови надсилається для розгляду Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
     Узагальнивши результати міжвідомчого погодження, правової експертизи та рекомендації Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Держекспортконтроль надсилає проект постанови до Мінекономрозвитку для внесення його до Кабінету Міністрів України, яким у порядку та у строки, встановлені Регламентом Кабінету Міністрів України, буде прийнято остаточне рішення щодо надання (відмови у наданні) повноважень шляхом прийняття (неприйняття) відповідної постанови.
     Наглядно відобразити процедуру опрацювання питання про можливість надання повноважень можливо у вигляді наступної схеми.

Схематичне відображення процедур опрацювання питання про можливість надання повноважень

     Відтак, Держекспортконтроль в межах своєї компетенції здійснює необхідні заходи, пов’язані з опрацюванням питання щодо можливості надання повноважень, в той же час, строки завершення кожної із зазначених вище процедур залежать від таких чинників: правильність заповнення заявником заяви, строки надання причетними державними органами своїх висновків про можливість надання повноважень, строки міжвідомчого погодження та проведення правової експертизи проекту постанови, строки опрацювання проекту постанови у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, розгляду Урядовими комітетами та винесення на засідання Кабінету Міністрів України.
     Зазначені чинники у більшій мірі не залежать від Держекспортконтролю, тому визначити (передбачити) терміни прийняття остаточних рішень за заявами не можливо.

     Що таке документальне підтвердження про надані повноваження?
     Суб′єкти господарювання, які в установленому порядку отримали від Кабінету Міністрів повноваження мають право відповідно до пункту 12 Положення звернутися листом до Держекспортконтролю для отримання документального підтвердження про надані їм повноваження.
     Цей документ оформлюється Держекспортконтролем на кольоровому бланку і містить підтверджуючий запис українською та англійською про те, що Кабінетом Міністрів України надано відповідному суб′єкту господарювання відповідні повноваження на визначений строк.
     Документальне підтвердження про надані повноваження не є адміністративною послугою та видається Держекспортконтролем для власних потреб субʼєкта господарювання (представлення іноземному партнеру тощо).