3.4.3. Оформлення міжнародного імпортного сертифікату та інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях.
     У разі здійснення експорту, імпорту чи реекспорту окремих категорій товарів, переміщення яких потребує державних гарантій щодо підтвердження зобов’язань імпортера стосовно використання цих товарів у заявлених цілях, уповноваженим державним органом країни імпортера оформлюються відповідні документи, які містять державні гарантії цієї країни стосовно забезпечення заявлених цілей використання товарів.
     Законодавством України у галузі державного експортного контролю визначається, що державні гарантії України, якими підтверджуються зобов'язання українського імпортера імпортувати товари в Україну, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без дозволу Держекспортконтролю, оформлюються у вигляді міжнародного імпортного сертифікату України та інших державних гарантій чи зобов'язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях.

Примітка
     Пунктом 6 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, визначається:

«Міжнародний імпортний сертифікат - це державний документ України, який підтверджує зобов'язання українського імпортера імпортувати товари в Україну, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без дозволу Держекспортконтролю.»

 

Форма міжнародного імпортного сертифікату, що є додатком до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (Додаток 5 до глави 3.4 цього Посібника).

     Міжнародний імпортний сертифікат України оформлюється Державною службою експортного контролю України на підставі заяви українського імпортера у разі вимоги подання таких документів іноземним експортером або відповідним державним органом держави експортера.
     Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення українською стороною інших державних гарантій чи зобов'язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії чи зобов'язання можуть бути оформлені як додаток до міжнародного імпортного сертифіката або як окремий документ (далі - інший документ).

Практичний досвід
Як правило необхідність оформлення міжнародного імпортного сертифікату або інших державних гарантій з’ясовується між експортером та імпортером ще на етапі підготовки проекту зовнішньоекономічного договору (контракту) в залежності від категорії товарів, що постачатимуться за цим договором (контрактом). Тому є доцільним внести до змісту цього зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогу іноземного експортера щодо одержання українським імпортером міжнародного імпортного сертифікату або інших державних гарантій.

     Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ видається на один вид продукції за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) незалежно від кількості найменувань продукції, яка увійшла до зовнішньоекономічного договору (контракту).
     Для одержання імпортного сертифіката або іншого документа український імпортер надсилає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:
     заяву типової форми;
     засвідчені в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт товарів і копію договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпортером є підприємство чи організація - посередник;
     примірник сертифіката кінцевого споживача;
     засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на право провадження діяльності з товарами, що імпортуються, якщо діяльність з ними підлягає ліцензуванню.

     Примітка
Порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем, затверджений наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за № 90/8689.

 

Форма заяви на отримання міжнародного імпортного сертифікату, що є додатком до Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем, затверджений наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за № 90/8689 (Додаток 6 до глави 3.4 цього Посібника).

     У разі одночасного подання до Держекспортконтролю заяв на оформлення міжнародного імпортного сертифіката чи іншого документа та на оформлення дозволу на право здійснення відповідного імпорту, в заяві на оформлення міжнародного імпортного сертифіката чи іншого документа дозволяється посилатися на документи, які були додані до заяви для оформлення дозволу на право здійснення імпорту, замість подання других примірників зазначених документів.
     До документів, складених іноземною мовою, додаються їх засвідчені в установленому порядку переклади.
     З урахуванням Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем, затверджений наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 р. за № 90/8689, графи заяви про отримання міжнародного імпортного сертифіката заповнюються відповідно до наведеного нижче порядку:
     Графа 1 "Строк дії сертифіката"
     Указується дата (число, місяць, рік), до якої буде діяти міжнародний імпортний сертифікат. Строк дії міжнародного імпортного сертифіката повинен бути не більше 6 місяців.
     Графа 2 "Заявник"
     У пунктах 2 - 2.7 указуються відповідно:
     2 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) відповідно до установчих документів;
     2.1 - код за ЄДРПОУ;
     2.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);
     2.3 - назва держави - Україна;
     2.4 - код України відповідно до Класифікатора держав світу - 804;
     2.5 - номер та дата видачі Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
    2.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     2.7 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
     Пункт 2.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності імпортувати товари військового призначення.
     Графа 3 "Експортер"
     У пунктах 3 - 3.3 вказуються відповідно:
     3 - повне найменування експортера (підприємства, організації, установи);
     3.1 - місцезнаходження експортера (підприємства, організації, установи);
     3.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває експортер (підприємство, організація, установа);
     3.3 - код держави перебування експортера (підприємства, організації, установи) відповідно до Класифікатора держав світу.
     Графа 4 "Імпортер"
     У пунктах 4 - 4.3 вказуються відповідно:
     4 - повне найменування імпортера (підприємства, організації, установи);
     4.1 - місцезнаходження імпортера (підприємства, організації, установи);
     4.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває імпортер (підприємство, організація, установа);
     4.3 - код держави перебування імпортера (підприємства, організації, установи) відповідно до Класифікатора держав світу.
     Графа 5 "Кінцевий споживач товару"
     У пунктах 5 - 5.3 вказуються відповідно:
     5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);
     5.2 - назва держави, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа);
     5.3 - код держави перебування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) відповідно до Класифікатора держав світу.
     Графа 6 "Найменування та повний опис товару"
     Заповнюється відповідно до відомостей, що внесені до графи 12 пункту 2.1 цієї Інструкції.
     Графа 7 "Код за УКТ ЗЕД"
     Указується код товару за УКТ ЗЕД.
     Графа 8 "Одиниця виміру"
     Указуються одиниці виміру товару, зазначені в зовнішньоекономічному договорі (контракті) для кожного найменування товару, зазначеного в графі 6, відповідно до Одиниць виміру та обліку, визначених Митним тарифом України.
     Графа 9 "Кільк. товару"
     Указується кількість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до кількості кожного найменування товару, визначеній у зовнішньоекономічному договорі (контракті).
     Графа 10 "Вартість товару"
     Указується вартість кожного найменування товару, наведеного в графі 6, відповідно до вартості кожного найменування товару, визначеного у зовнішньоекономічному договорі (контракті).
     Графа 11 "Валюта платежу"
     У графі визначається валюта платежу, яка передбачена договором (контрактом) відповідно до Класифікатора валют, зазначеного в Державному класифікаторі України.
     Графа 12 "Код валюти платежу"
     У графі визначається код валюти платежу, яка передбачена договором (контрактом) відповідно до Класифікатора валют, зазначеного в Державному класифікаторі України.
     Графа 13 "Еквівалент загальної вартості в дол. США"
     У графі вказується еквівалент загальної вартості товару в доларах США.
     Графа 14 "Підстава: міжнародний договір (контракт)"
     Указуються дата і номер міжнародного договору (контракту), за яким здійснюється імпорт товару, щодо якого надається імпортний сертифікат.
     Графа 15 "Кінцеве використання товару згідно із сертифікатом кінцевого споживача № ______ від "___" ____________ 20_ р."
     Указуються номер і дата сертифіката кінцевого споживача та визначені в ньому кінцеве використання товару та зобов'язання.
     Графи 16, 17
     Визначені зобов'язання імпортера та кінцевого споживача по суті міжнародного імпортного сертифіката.
     Графа 18 "Додаткові зобов'язання та гарантії для включення до сертифіката"
     Викладаються додаткові зобов'язання та гарантії для включення до міжнародного імпортного сертифіката (у разі необхідності за вимогою експортера або компетентного державного органу країни - експортера).
     Графа 19 "Підстава для надання додаткових зобов'язань та гарантій"
     У довільному порядку вказуються номери і дати документів, у яких викладені додаткові зобов'язання та гарантії (у тому числі вказуються реквізити листів узгодження зобов'язань та гарантій, що надаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають імпортер та кінцевий споживач товару).
     Графа 20
     Викладаються додаткові зобов'язання заявника щодо своєчасного повідомлення Держекспортконтролю про виникнення будь-яких змін та щодо використання імпортного сертифіката відповідно до законодавства.
     Графа 21 "П. І. Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.
     Графа 22 "П. І. Б. керівника імпортера (підприємства, організації, установи)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника імпортера (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

Зразок заповненої заяви на отримання міжнародного імпортного сертифікату (Додаток 7 до глави 3.4 цього Посібника).

     Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ оформляється Держекспортконтролем у двох примірниках на аркушах формату А4 з використанням відповідних елементів захисту його від підробки і підписується головою Держекспортконтролю або його заступником.
     Оформленому міжнародному імпортному сертифікату або іншому документу надається порядковий номер згідно з реєстром видачі міжнародних імпортних сертифікатів та інших документів, який ведеться Держекспортконтролем.
     Перший примірник міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа видається імпортеру для подання іноземному експортеру.
     Другий примірник міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа залишається в Держекспортконтролі.
     Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ вважається дійсним у разі, коли він переданий компетентним державним органам держави експортера у термін не більш як шість місяців з дати його оформлення Держекспортконтролем.
     У разі коли міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ не було передано компетентним державним органам держави експортера протягом шести місяців з дати його оформлення Держекспортконтролем або не було використано ними і повернуто українському імпортеру, останній зобов'язаний повернути такий документ до Держекспортконтролю разом із супровідним листом, в якому повинно бути зазначено причини його невикористання.
     У разі зміни умов зовнішньоекономічного договору (контракту) міжнародний імпортний сертифікат або інший документ підлягає переоформленню в установленому порядку.

Практичний досвід
Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ підлягає переоформленню у разі зміни умов зовнішньоекономічного договору (контракту), що стосуються зміни відомостей, які викладені у міжнародному імпортному сертифікаті або іншому документі.

      Для переоформлення міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа до Держекспортконтролю разом із заявою на переоформлення зазначених документів додається оригінал раніше оформленого і виданого міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа. Якщо з об'єктивних причин неможливо надати оригінал міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа, імпортер повинен у письмовій формі зазначити ці причини.
      Імпорт товарів, не визначених у списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, але які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.
    Про видачу міжнародного імпортного сертифіката на товари, не визначені у списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, Держекспортконтроль у триденний строк повідомляє Державну фіскальну службу України та надсилає засвідчену в установленому порядку копію виданого сертифіката.
       Після отримання повідомлення від Держекспортконтролю, Державна фіскальна служба України протягом трьох днів здійснює заходи щодо недопущення вивезення з митної території України товарів, зазначених у копії міжнародного імпортного сертифіката, без дозволу або висновку Держекспортконтролю.