3.1.3. Порядок заповнення форми заяви на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі
     Порядок заповнення форми заяви на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі визначений у розділі III Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653).
     Графи заяви за типовою формою на проведення попередньої експертизи заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Зразок оформлення заяви на проведення попередньої експертизи для різних видів товарів.

     Глава 1. Інформація про суб’єкта господарювання України
     У пунктах 1.1 - 1.5 зазначаються відповідно:
     1.1 - повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання України;
     1.2 - код суб'єкта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
     1.3 - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;
     1.4 - організаційно-правова форма суб'єкта господарювання України відповідно до установчих документів;
     1.5 - основна діяльність суб'єкта господарювання України.
     Глави 2, 3, 4, 5, 6. Товари...
     У таблицях зазначаються відповідно:
     у графах 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - окремий порядковий номер кожного товару (групи товарів);
     у графах 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 - повне (без скорочень) найменування (опис) товару з визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його основні технічні характеристики відповідно до тих характеристик, які визначено у відповідних контрольних списках.
     Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то у назві зазначається їх призначення стосовно цього виробу, наприклад: "Компоненти, спеціальні комплектуючі вироби та аксесуари, які спеціально призначені для розроблення, виробництва та використання виробу (зазначається назва виробу)";
     у графах 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 - код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності;
     у графах 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 - номер та дата постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджений Список товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, найменуванню й опису товарів якого суб'єктом визначена відповідність товарів за результатами попередньої ідентифікації цих товарів;
     у графах 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 - номер позиції за Списком товарів, найменуванню й опису яких суб'єктом визначена відповідність товарів, що зазначені у графах 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, за результатами попередньої ідентифікації цих товарів.
     Глава 7. Товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю
     У таблиці зазначаються відповідно:
     у графі 7.1 - окремий порядковий номер кожного товару;
     у графі 7.2 - повне (без скорочень) найменування (опис) товару з визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його основні технічні характеристики.
     Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які не відповідають товарам, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то у назві зазначається їх призначення стосовно цього виробу, наприклад: "Компоненти, спеціальні комплектуючі вироби та аксесуари, які спеціально призначені для розроблення, виробництва та використання виробу (зазначається назва виробу та наводиться перелік таких товарів)".
     Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, використовуються у виробах, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, але не є спеціально призначеними для розроблення, виробництва або використання цих виробів, то зазначається загальна назва цих компонентів за їх загальним призначенням, наприклад: "Електронні компоненти", або "Аксесуари", або "Інструмент" тощо та наводиться перелік таких товарів;
     у графі 7.3 - код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.
     Глава 8. Перелік країн, до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів
     Окремо у пунктах глави зазначається перелік країн відповідно до класифікації країн світу, до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів.

При заповненні Глави 8 заяви на проведення попередньої експертизи зверніть увагу на написання назв держав відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 №426

     Глава 9. Документи, які подані разом із заявою
     Разом із заявою суб'єкти господарювання України подають до Держекспортконтролю документи, необхідні для проведення експертизи товарів, перелік яких визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №767 (із змінами на дату заповнення заяви).
     При оформленні документів, зазначених у пунктах 9.4 та 9.5 заяви на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, суб'єкти використовують форми, наведені в додатках 3, 5 до цієї Інструкції.
     При оформленні довідки щодо попередньої ідентифікації товару(ів) (додаток 3 до цієї Інструкції) суб'єктам рекомендується використовувати рекомендації, наведені у додатку 4 до цієї Інструкції.
     З метою надання додаткової інформації, яка може мати суттєве значення для визначення ідентифікації товару(ів), суб'єкт підприємницької діяльності України може вносити до форми довідки щодо попередньої ідентифікації товару(ів) (додаток 3 до цієї Інструкції) додаткові розділи чи пункти, які відображають таку інформацію.
     Глава 10. Відомості про посадових осіб, які відповідають на підприємстві (в організації) за питання експортного контролю
Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб суб'єкта господарювання України, які відповідають за питання експортного контролю, їх посади, номери службових телефонів та факсів.
     Глава 11. Відомості про керівників суб'єкта господарювання України, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю
     Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації) та його заступників, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю, надаються зразки їх підписів та зазначаються номери службових телефонів та факсів.
     Глава 12. Керівник суб'єкта господарювання України
     Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації), номер його службового телефону та факсу. Підпис керівника засвідчується печаткою підприємства.
     Під підписом та печаткою проставляється дата підпису документа.

Поради для заповнення заяви.
     У главах 2-7 зазначається інформація про товари, по яким суб'єкт має намір зареєструватись в Держекспортконтролі, при цьому глава 4 заповнюється тільки у разі, коли у підприємства є висновок відповідного органу виконавчої влади (Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури, Державного космічного агенства тощо) про допущення товару військового призначення для цивільного використання (пункт 8 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).
     У главі 7 завжди зазначається конкретне найменування (опис) товару, з визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його основні технічні характеристики.
     Відповідна глава заяви може вилучатися суб'єктом при її заповненні, якщо за цією главою товар відсутній.
     При заповненні глави 8, часто зазначається інформація і стосовно імпорту та тимчасового ввезення, що є помилковим, адже у цій главі зазначається інформація про країни, до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів.
     У главі 9 ставиться відповідна позначка про документи, які подаються разом із заявою, необхідні для проведення експертизи товарів. Перелік таких документів визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №767 (із змінами на дату заповнення заяви).
     При оформленні документів, зазначених у пунктах 9.4 та 9.5 заяви, суб'єкти використовують форми, наведені в додатках 3, 5 до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653).