3.5.3. Заява про отримання повноважень та порядок її заповнення
     Форма заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі – заява), наведена у додатку до Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового  призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2019 № 68, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 174/33145, який набрав чинності 15.03.2019 (офіційно опублікований в Офіційному віснику України від 15.03.2019 № 21).
     Розділом ІІ зазначеної Інструкції визначено вимоги до оформлення заяви.
     Заява оформлюється державною мовою за допомогою друкувальних засобів на аркушах формату А4.
     Заява має містити дату та реєстраційний індекс відповідно до чинної у суб’єкта системи обліку документів, разом з цим, у правому верхньому куті заяви вказуються реквізити листа суб’єкта, яким надсилається ця заява. Зазначені реквізити заяви та листа зазначаються за допомогою друкувальних засобів або від руки.

Приклад.     

     У тексті заяви можуть використовуватися загальноприйняті скорочення та абревіатури, дата зазначається цифровим способом (число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою, рік – чотирма цифрами).
     Заява має чотири додатка (переліки товарів та памʼятка), які є її невід’ємними частинами.
     Заява та додатки до неї підписуються керівником суб'єкта або уповноваженою ним посадовою особою (додатки 1 - 3 також підписуються посадовою особою, яка відповідає за питання експортного контролю у суб'єкта).
     Будь-які виправлення у тексті заяви та додатків до неї не допускаються.
     Керівник суб'єкта забезпечує достовірність відомостей, що містяться у Заяві та додатках до неї.
     Детальний порядок заповнення кожного розділу (пункту) заяви та додатків до неї визначено у розділі ІІІ згаданої Інструкції.

Порядок заповнення Заяви

     У розділі I "Інформація про суб'єкта господарювання" Заяви зазначаються:
     1) у пункті 1.1 - позначка (наприклад, "х" або "+") про юридичний статус суб'єкта (юридична особа чи фізична особа - підприємець);
     2) у пункті 1.2 - повне та скорочене (за наявності) найменування суб'єкта відповідно до його державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державна реєстрація). Якщо скороченого найменування немає, зазначається "відсутнє";
     3) у пункті 1.3 - повне та скорочене найменування суб'єкта англійською мовою (за наявності) відповідно до його державної реєстрації. Якщо немає повного або скороченого найменування англійською мовою, у відповідних рядках зазначається "відсутнє";
     4) у пункті 1.4:
     для юридичної особи - ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
     для фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
     5) у пункті 1.5 - організаційно-правова форма суб'єкта (тільки для юридичних осіб) відповідно до його державної реєстрації;

Приклад.     

     6) у пункті 1.6 - кінцевий бенефіціарний власник (контролер), бенефіціари та афілійовані особи (тільки для юридичних осіб);
     7) у пункті 1.7 - місцезнаходження суб'єкта (для фізичної особи - підприємця - місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з цією особою) відповідно до посвідчення про реєстрацію суб'єкта як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів;
     8) у пункті 1.8 - номер посвідчення про реєстрацію суб'єкта господарювання як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Держекспортконтролем, та дата(и) і номер(и) роз'яснення (роз'яснень) про особливості здійснення таких передач (далі - роз'яснення Держекспортконтролю), що стосується(ються) товарів, зазначених у додатках 1 - 3 до Заяви. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості роз'яснень Держекспортконтролю, які необхідно зазначити;
     9) у пункті 1.9 - номер свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом, та дата його оформлення;
     10) у пункті 1.10 - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи бере (брав протягом попередніх трьох років) суб'єкт участь у виконанні державного оборонного замовлення;
     11) у пункті 1.11 - позначка (наприклад, "х" або "+") про наявність (відсутність) у суб'єкта дилерських договорів з іноземним виробником (виробниками) товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснювати. У разі наявності таких договорів зазначаються дати їх укладання та номери. Копії договорів додаються до Заяви. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості договорів;
     12) у пункті 1.12 - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи бере (брав протягом попередніх трьох років) суб'єкт участь у реалізації міжнародних договорів, у тому числі про виробничу кооперацію. У разі наявності таких договорів зазначаються дати їх укладання та номери, сторони договору, експортер, кінцеві споживачі, номенклатура товарів, кількість товарів (обсяги надання послуг) в частині участі суб'єкта у договорі. Кількість підпунктів цього пункту суб'єкт визначає самостійно залежно від кількості договорів;
     13) у пункті 1.13 - суми кредиторської та дебіторської заборгованостей (у тому числі прострочених) суб'єкта станом на дату подання заяви. У разі відсутності тієї чи іншої заборгованості зазначається "відсутня";
     14) у пункті 1.14 - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи має суб'єкт виробничі потужності та науково-технічний потенціал для власного виробництва товарів (груп товарів), зазначених у розділі I "Експорт" додатків 1 - 3 до Заяви. Якщо такі є, наводяться основні відомості, у тому числі загальний опис власних виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу, відомості про наявні основні фонди, місце розташування виробничих потужностей, кількість працівників основного виробництва та інженерно-технічного складу, прогнозні обсяги виробництва на наступний рік;
     15) у пункті 1.15 - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи притягувався суб'єкт (його посадові особи) до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у сфері державного експортного контролю, митних правил, у сфері захисту державної таємниці. Якщо притягувався(лися), наводяться основні відомості про вид стягнення, найменування органу(ів), що призначив(ли) такі стягнення, дата притягнення до відповідальності.
     У розділі II "Відомості про посадових осіб, які відповідають за питання експортного контролю суб'єкта господарювання" Заяви зазначаються прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) посадових осіб суб'єкта, які відповідають за питання експортного контролю, їх посади, контактні номери телефонів, факсів та електронні адреси для зв'язку з ними.
     У розділі III "Відомості про керівника суб'єкта господарювання та посадових осіб, уповноважених ним, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю" Заяви зазначаються прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) керівника суб'єкта та посадових осіб, уповноважених ним, а також зазначаються їх посади, номери телефонів, факсів та електронні адреси для зв'язку з ними. Кожна посадова особа, яка має право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю, надає зразок свого підпису.

Зверніть увагу!
     Особливу увагу під час заповнення заяви необхідно звернути на правильність унесення до заяви найменування субʼєкта (пункти 1.2 та 1.3 розділу I "Інформація про суб’єкта господарювання" заяви) – має точно відповідати офіційному найменуванню заявника, оскільки буде внесено Держекспортконтролем до відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання повноважень.
     У разі наявності у заяві незаповненого розділу (пункту), заява вважається такою, що містить неповні відомості.

     Форма заяви затверджена нормативно-правовим, тому зміна цієї форми під час заповнення (в тому числі виключення чи доповнення розділів, пунктів) не допускається.

Практична порада
     У разі виникнення необхідності подання додаткових відомостей (на-приклад, для уточнення чи пояснення інформації та відомостей, зазначених у заяві) їх пропонується оформлювати окремими додатками до листа з посиланням на наявність таких додатків. Зазначені додатки рекомендується подавати за підписом керівника субʼєкта господарювання або уповноваженої ним посадової особи на підписання відповідних документів. У разі подання копій документів, вони засвідчуються в установленому порядку керівником субʼєкта господарювання.

Порядок заповнення додатків до заяви

     У додатках 1 - 3 до Заяви зазначаються:
     1) у графі 1 - порядкові номери товарів (груп товарів), зазначених у розділах I "Експорт" та II "Імпорт", окремо для кожного розділу;
     2) у графі 2 розділів I "Експорт" та (або) II "Імпорт" - повне(ий) (без скорочень) найменування (опис) товару (груп товарів), експорт та (або) імпорт яких має намір здійснювати суб'єкт. Зазначені відомості мають відповідати найменуванню (опису) товару (груп товарів), наведеному у роз'ясненнях Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви.
     У разі, якщо суб'єкт не заповнює графу 2 для розділу I "Експорт" та (або) розділу II "Імпорт" будь-якого додатка, він зазначає у цій графі "не планується" та наступні графи відповідного розділу не заповнює.
     У разі, якщо суб'єкт має намір отримати повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення, у графі 2 розділу I "Експорт" зазначається "послуги з авіаперевезень товарів військового призначення" та наступні графи цього розділу не заповнюються;
     3) у графі 3 - код(и) товару (груп товарів) згідно з УКТ ЗЕД;
     4) у графі 4 додатка 1 - позиція за списком товарів військового призначення, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року N 1807, відповідно до роз'яснень Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви;
     5) у графі 4 додатка 2 - позиція за Єдиним списком товарів подвійного використання, наведеним у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року N 86, відповідно до роз'яснень Держекспортконтролю, зазначених у пункті 1.8 розділу I Заяви;
     6) у графах 5, 6 додатків 1, 2, а також графах 4, 5 додатка 3:
     у розділі I "Експорт" - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 відповідного додатка, до товару власного виробництва суб'єкта;
     у розділі II "Імпорт" - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 відповідного додатка, до товару для власного виробництва суб'єкта;
     7) у графах 7, 8 додатка 1 - позначка (наприклад, "х" або "+") про те, чи належить товар, зазначений у графі 2 цього додатка, до товару військового призначення, який містить відомості, що становлять державну таємницю.

Приклад.     

 

Зверніть увагу!
     Під час заповнення додатків до заяви необхідно звернути увагу на таке:
     1) правильність заповнення граф 2 "Повне(ий) найменування (опис) товару (груп товарів)" та 4 "Позиція за списком товарів …" розділів І "Експорт" та ІІ "Імпорт" додатків 1 – 2 до заяви (переліки товарів):
     2) відомості про кожен запланований для експорту, імпорту товар (групу товарів) має повністю відповідати повному найменуванню (опису) такого товару (групи товарів) та позиції за відповідним списком товарів, визначеним у відповідному листі-роз’ясненнях, виданому Держекспортконтролем за результатами реєстрації заявника як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;
     3)  у разі наміру отримати повноваження лише на право здійснення імпорту товарів (не для потреб власного виробництва) у рамках укладених дилерських договорів – заповнюється розділ ІІ "Імпорт", а у графі 2 розділі І "Експорт" зазначається – "не планується";
     4) у разі відсутності відомостей для заповнення будь-якого додатку до заяви (або одного з розділів "Експорт" чи "Імпорт" додатку до заяви), у графі 2 такого додатку (або одного з розділів "Експорт" чи "Імпорт" додатку до заяви) зазначається – "не планується";
     5) внесення до заяви відомостей про товар чи позицію за відповідним списком товарів, за якими суб’єкт не зареєстрований у Держекспортконтролі, не допускається;
     6) у разі наявності у графі 2 додатку неповного найменування (опису) товару (що не відповідає визначеним у відповідному листі-роз’ясненнях) або для заявленого товару не заповнені наступні графи (особливо 4 – 8) додаток вважається таким, що містить неповні відомості.

     У додатку 4 до заяви наведено пам'ятку щодо зобов'язань суб'єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства в галузі державного експортного контролю (далі - Пам'ятка), у якій викладено зобов'язання суб'єкта щодо дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю після отримання ним повноважень.
     У разі зміни керівника суб'єкта Пам'ятку підписує новопризначений керівник, після чого суб'єкт надсилає її листом до Держекспортконтролю.
     Підписуючи пам’ятку керівник суб’єкта цим підтверджує свою обізнаність із законодавством у галузі державного експортного контролю, наділеними правами та взятими обов’язками уповноваженого суб’єкта.