3.2.5. Умови отримання суб’єктами господарювання висновку на право проведення переговорів
     Після визначення необхідності отримання відповідного висновку на право проведення переговорів та визначення етапу його отримання, виникає питання – які обов’язкові умови та процедури потрібно виконати суб’єкту господарювання України для отримання такого висновку.
     Абзацем другим статті 15 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» визначене, що «висновок надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для проведення переговорів, пов'язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів».

Примітка:
     Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

«Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність»

     Тобто умовою отримання суб’єктом господарювання України висновку на право проведення переговорів є обов’язковість його реєстрації за товаром, що є предметом зовнішньоекономічної угоди, в Державній службі експортного контролю України, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.
     Ця умова також визначена у Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, який у відповідності до частини другої статті 18 Закону, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500.
     У пункті 1 цього Порядку роз'яснюється, що цим Порядком визначається процедура здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів суб’єктами господарювання, які зареєстровані Держекспортконтролем як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів.

Щодо реєстрації в Держекспортконтролі суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів дивись Главу 3.1 цього Посібника.

     Інші умови отримання висновку на право проведення переговорів виникають в залежності від типу висновку, який хоче отримати суб’єкт господарювання, а саме: разовий висновок, генеральний висновок чи відкритий висновок.

Примітка:
     Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

     «Разовий дозвіл чи висновок надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для проведення переговорів, пов'язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, або для здійснення конкретних передач товарів згідно із зазначеними договорами (контрактами) і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як протягом одного року.
     Генеральний дозвіл чи висновок може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач конкретним кінцевим споживачам за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу чи висновку і є дійсними протягом установленого строку, але не більш як три роки.
     Відкритий дозвіл чи висновок може надаватися суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів відповідно в разі, коли передбачається неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач різним кінцевим споживачам конкретної держави призначення за такими договорами (контрактами), що укладаються протягом строку дії такого дозволу чи висновку в рамках відповідних міжнародних договорів, або в разі здійснення таких передач з державами, які є учасниками міжнародних режимів експортного контролю чи стосовно яких здійснюється відповідна державна політика, і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як три роки.»

     У випадках бажання суб’єкта господарювання одержати генеральний чи відкритий висновок на право проведення переговорів, зазначений суб’єкт, у відповідності до частини шостої статті 15 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», крім обов’язкової реєстрації в Державній службі експортного контролю України, як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, обов’язково повинен створити у себе систему внутрішньофірмового експортного контролю, яка забезпечує виконання вимог державного експортного контролю у процесі здійснення конкретних міжнародних передач товарів, забезпечення належного зберігання документів, пов'язаних з такими передачами, та подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, звітності про фактичне використання зазначеного дозволу чи висновку.
     Держекспортконтроль здійснює атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, та видає такому суб'єкту відповідне свідоцтво про таку атестацію.

      Порядок державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1080.

     Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання, у відповідності до статті 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», повинні отримати від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження.
     Тому суб’єкту господарювання, який планує отримати відповідний висновок на право проведення переговорів, пов’язані з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених вище товарів, необхідно врахувати вказані вимоги законодавства.

     Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838.

     Суб’єкт господарювання, який виконав вищезазначені умови, може звертатися до Державної служби експортного контролю України за отриманням відповідного висновку на право проведення переговорів.
     Пунктами 8, 9, 10 зазначеного вище Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500, визначена процедура отримання суб’єктом господарювання висновку на право проведення переговорів, а також перелік документів, що необхідно подавати суб’єкту для отримання такого висновку.
     У відповідності до цих пунктів Порядку, для отримання висновку на право проведення переговорів суб’єкт господарювання подає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням у ньому мети звернення, до якого додає заяву про отримання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів.

     Більш докладну інформацію щодо форми заяви про отримання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів та порядку її оформлення Ви отримуєте нижче у цьому розділі Посібника.

     У разі подання суб’єктом господарювання заяви про отримання висновку на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів військового призначення, разом із заявою подається копія документа, яким підтверджуються повноваження іноземного суб’єкта на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де він зареєстрований.

Практична порада:
     З метою забезпечення більш якісного проведення експертизи Держекспортконтролем рекомендується додатково надавати зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, які можуть бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

     - відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, імпортера та посередника(ів) (у разі наявності посередника(ів)), найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;
     - зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням.
     У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі визначаються його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

     Зразок оформлення сертифікату кінцевого споживача.


     Документи, що подаються до Держекспортконтролю для отримання висновку на право проведення переговорів, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад на державну мову, засвідчений підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання.
     Копії документів, що подаються до Держекспортконтролю для отримання висновку на право проведення переговорів, засвідчуються підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання.
     Заява про отримання висновку на право проведення переговорів залишається без розгляду у визначених статтею 16 Закону випадках.

     Примітка:
     Згідно зі статтею 16 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»:

     «Заява про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката залишається без розгляду в разі, коли:
     - вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або  оформлена  з  порушенням  вимог  цієї  статті;
     - документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цієї статті.»

     Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль письмово повідомляє суб’єкта господарювання протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з обґрунтуванням причин.

     Подання суб’єктом господарювання до Держекспортконтролю письмової заяви про отримання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів (далі — заява) є одним із елементів процедури здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів.
     У відповідності до підпункту 1) пункту 5 зазначеного вище Порядку, форма заяви, порядок її заповнення суб’єктом господарювання та подання до Держекспортконтролю встановлюються Мінекономрозвитку.
     На теперішній час форма заяви та порядок її заповнення суб’єктом господарювання визначені наказом Державної служби експортного контролю України від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за № 90/8689.
     Заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розроблена за уніфікованою формою для отримання разового, генерального та відкритого висновку на право проведення переговорів.
     Зразок заяви за зазначеною формою наведений в Додатку 4 до вищезазначеної Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем.

     Зразок заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів).


     Заява є додатком до листа-звернення суб’єкта господарювання (заявником) щодо проведення відповідної основної експертизи в галузі експортного контролю з метою отримання висновку на право проведення переговорів. Посилання на відповідний лист-звернення наводиться у правому верхньому куті заяви і заповнюється заявником у друкованому вигляді або від руки.
     Кожна заява повинна мати порядковий номер та дату, які надаються заявником відповідно до діючої на підприємстві (організації, установі) системи обліку.
     Заява оформлюється заявником на паперовому та електронному носіях виключно засобами електронно-обчислювальної техніки, викладається державною мовою та разом з іншими документами, потрібними для проведення експертизи, подається до Держекспортконтролю. Разом з документами звернення щодо отримання відповідного висновку на право проведення переговорів заявник додає електронну копію заяви.
     Порядок заповнення заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), визначений у пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем.
     Оскільки в основному принцип заповнення заяв для отримання разового, генерального та відкритого висновків на право проведення переговорів є загальним для всіх цих заяв, узагальнюємо інформацію, що викладена у пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Інструкції.
     У підсумку, порядок заповнення заяви про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), є таким:
     Графа 1 "Тип висновку"
     У пункті 1.1 ставиться позначка про тип висновку – разовий, генеральний чи відкритий.
     Графа 2 "Строк дії висновку"
     Указується дата (число, місяць, рік), до якої суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір провести переговори та укласти зовнішньоекономічний договір (контракт). Строк дії висновку не повинен перевищувати: одного року для разового висновку; трьох років для генерального та відкритого висновків.
     Графа 3 "Заявник"
     У пунктах 3-3.7 указуються відповідно:
     3 - повне найменування заявника (підприємства, організації, установи) у відповідності до установчих документів;
     3.1 - код за ЄДРПОУ;
     3.2 - місцезнаходження заявника (підприємства, організації, установи);
     3.3 - назва країни - Україна;
     3.4 - код України відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу - 804;
     3.5 - дата видачі та номер Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.6 - номер та дата листа-роз'яснення Держекспортконтролю до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у Держекспортконтролі;
     3.7 - інформація щодо наявності в заявника відповідних повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, на право здійснення експорту товарів військового призначення.

     Примітка:
     Пункт 3.7 заповнюється лише в разі намірів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності експортувати товари військового призначення.

     Графа 4 "Іноземний суб'єкт господарської діяльності"
     У пунктах 4-4.4 вказуються відповідно:
     4 - повне найменування іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи), що братиме участь у проведенні переговорів та підписуватиме зовнішньоекономічний договір (контракт);
     4.1 - місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності (підприємства, організації, установи);

     Примітка:
     Пункти 4 та 4.1 не заповнюються у заяві на отримання відкритого висновку на право проведення переговорів.

     4.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває іноземний суб'єкт господарської діяльності (підприємство, організація, установа), при оформленні заяви на отримання разового та генерального висновків на право проведення переговорів.
     - назви країн при оформленні заяви на отримання відкритого висновку на право проведення переговорів;
      4.3 - код цієї країни (коди цих країни) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;
     4.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність в іноземного суб'єкта господарської діяльності відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано імпортера, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави;

     Примітка:
     Пункт 4.4 заповнюється лише в разі експорту товарів військового призначення при оформленні заяви на отримання разового та генерального висновків на право проведення переговорів.

     Графа 5 "Кінцевий споживач"
     У пунктах 5-5.3 вказуються відповідно:
     5 - повне найменування кінцевого споживача (підприємства, організації, установи) або відповідного державного органу;
     5.1 - місцезнаходження кінцевого споживача (підприємства, організації, установи);

     Примітка:
     Пункти 5 та 5.1 не заповнюються у заяві на отримання відкритого висновку на право проведення переговорів.

     5.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває кінцевий споживач (підприємство, організація, установа) або відповідний державний орган;
     - назви країн при оформленні заяви на отримання відкритого висновку на право проведення переговорів;
     5.3 - код цієї країни (коди цих країни) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;
     Графа 6 "Посередник"
     У пунктах 6-6.4 вказуються відповідно:
     6 - повне найменування посередника (підприємства, організації, установи);
     6.1 - місцезнаходження посередника (підприємства, організації, установи);
     6.2 - назва країни, під юрисдикцією якої перебуває посередник (підприємство, організація, установа);
     6.3 - код країни перебування посередника (підприємства, організації, установи) відповідно до покажчика цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу;
     6.4 - указуються номер та дата документа, який підтверджує наявність у посередника відповідних повноважень на право здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення, наданих уповноваженим на це державним органом держави, на території якої зареєстровано посередника, або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї держави.

     Примітка:
     Пункт 6.4 заповнюється лише в разі експорту товарів військового призначення.

     Графа 7 "Відомості щодо товарів, які є предметом переговорів"
     7.1 "Найменування товару" - визначається найменування товару або групи товарів;
     7.2 "Код за УКТЗЕД" - указується код товару за УКТЗЕД (зазначається у разі наявності конкретних найменувань товарів);
     7.3 "Можливі обсяги поставок" - указуються можливі обсяги поставок за міжнародним договором (контрактом), який планується укласти;

     Примітка:
     Пункти 7.3 не заповнюються у заяві на отримання генерального чи відкритого висновку на право проведення переговорів.

     7.4 "Позиція за національними Списками" - указується позиція за національними Списками контрольованих товарів відповідно до проведеної попередньої експертизи та реєстрації підприємства (організації, установи) в Держекспортконтролі;
     7.5 "Відомості щодо ступеня секретності товарів" - указується інформація про ступінь секретності товару або про відсутність державної таємниці та ступеня секретності, а також про наявність відповідної довідки, яка засвідчується підписом керівника відповідного підприємства (організації, установи) та керівника режимно-секретного органу цього підприємства (організації, установи), якщо такий орган є на підприємстві (в організації, установі);
     7.6 "Наявність затвердженої у встановленому порядку експортної документації" - указується інформація щодо наявності затвердженої у встановленому порядку експортної конструкторської та експлуатаційної документації на товар.
     Графа 8 "Зобов'язання та гарантії заявника (експортера)"
     У пунктах 8.1-8.3 відповідно містяться зобов'язання (гарантії) заявника щодо точності викладення у заяві відомостей, дотримання нормативно-правових актів стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковості повідомлення про будь-які зміни, а також щодо обов'язкового представлення звіту про підсумки проведених переговорів.
     Графа 9 "П.І.Б. відповідального за експортний контроль на заявникові (підприємстві, організації, установі)"
     Указуються прізвище, ім'я та по батькові керівника служби (підрозділу) експортного контролю підприємства (організації, установи) або посадової особи, яка відповідає за питання експортного контролю на підприємстві (в організації, установі), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.
     Графа 10 "П.І.Б. керівника заявника (підприємства, організації, установи)"
     Вказуються прізвище, ім'я та по батькові керівника заявника (підприємства, організації, установи), його посада, телефон, факс. Зазначеною особою ставиться підпис та проставляється дата.

     Примітка:
     Приклади заповнення заяв на отримання разового, генерального та відкритого висновків на право проведення переговорів.


     За наданими суб’єктом господарювання документами Державною службою експортного контролю України проводиться експертиза, за результатами якої суб’єкту надається відповідний висновок на право проведення переговорів, або відповідний лист щодо можливості проведення переговорів без висновку Держекспортконтролю, або відмова у наданні висновку.
     Форма висновку на право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів, затверджена Наказом Державної служби експортного контролю України № 86 від 05.10.2009 «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010.

     Примітка:
     Форма висновку на право проведення переговорів.