4.1 Основні поняття
     Згідно зі статтею 544 Митного кодексу України органи доходів і зборів, зокрема, здiйснюють державний експортний контроль в межах повноважень, покладених на органи доходiв i зборiв вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

     Митний контроль та митне оформлення товарів, що підлягають державному експортному контролю, регулюються положеннями Митного, Податкового кодексів, законами, а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, що регулюють питання міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, та здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів.
     У листопаді 2018 – січні 2019 років відбулися деякі зміни у законодавстві України, метою яких у кінцевому результаті має бути спрощення процедур митного контролю та митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності шляхом автоматизації механізмів декларування товарів за допомогою електронних сервісів.
     Так, Законом України від 6 вересня 2018 року № 2530-VIII «Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при перемiщеннi товарів через митний кордон України» були внесені зміни, зокрема, до Митного кодексу України та до Закону України від 20 лютого 2003 року № 549-IV«Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання».
     Відповідно до статті 197 Митного кодексу України у новій редакції, у випадках, передбачених законом, на окремi товари встановлюються обмеження щодо їх перемiщення через митний кордон України. Пропуск таких товарiв через митний кордон України та/або їх випуск залежно вiд вимог вiдповiдного закону здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi отриманих вiд державних органiв, iнших установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдних дозвiльних документiв та/або вiдомостей про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, якi пiдтверджують дотримання встановлених обмежень щодо перемiщення таких товарiв через митний кордон України, якщо використання таких дозвiльних документiв та/або вiдомостей для здiйснення митних формальностей передбачено законами України. У випадках, передбачених цим Кодексом, для здiйснення митних формальностей можуть використовуватися паперовi примiрники таких документiв, наданi декларантом або уповноваженою ним особою.
     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику (наразі таким органом є Державна фіскальна служба України), визначає коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження, та розмiщує вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi та на єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".
     Частиною другою статтi 264 Митного кодексу України встановлюється таке:
     "Органам доходiв i зборiв забороняється вимагати надання декларантом або уповноваженою ним особою документiв та/або вiдомостей, якщо цим Кодексом та iншими законами України передбачено надання таких документiв (вiдомостей) органам доходiв i зборiв державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", а також приймати i використовувати такi документи та/або вiдомостi, наданi декларантом або уповноваженою ним особою, для здiйснення митних формальностей, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом.
     Перелiки таких товарiв, iз зазначенням їх опису та коду згiдно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічною діяльністю (далі - УКТЗЕД), а також порядок видачi вiдповiдних дозволiв та їх обiгу з використанням засобiв iнформацiйних технологiй затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
     Відповідно до перехідних положень згаданого вище Закону України від 6 вересня 2018 року № 2530-VIII ця норма набуває чинності з 01 квітня 2019 року.
     Тобто, з 01 квітня 2019 року дозвільний документ Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання подається до митного оформлення лише через систему «Єдине вікно» у електронному вигляді з використанням цифрового підпису.
      Наразі триває робота з приведення нормативно-правових актів Держекспортконтролю та ДФС у відповідність до вимог зазначеного вище Закону України.
     У березні 2019 року розпочато передачу дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання у тестовому режимі.
     Починаючи з 15 липня 2019р. такі дозвільні документи приймаються виключно у електронному вигляді.
     Також в ДФС триває робота над новою редакцією наказу Мінфіну України 30.05.2012 № 649 «Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволiв i висновкiв Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій».
     Що необхідно знати при здійсненні митних процедур відносно товарів військового призначення та подвійного використання. Насамперед, необхідно роз’яснити особливості визначення «товар».
     Відповідно до Закону України від 20 лютого 2003 року № 549-IV «Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання» (далі – Закон) товари – це товари вiйськового призначення та товари подвiйного використання.

     Товари вiйськового призначення в сукупностi чи окремо - це:
     вироби вiйськового призначення - озброєння, боєприпаси, вiйськова та спецiальна технiка, спецiальнi комплектуючi вироби для їх виробництва, вибуховi речовини, а також матерiали та обладнання, спецiально призначенi для розроблення, виробництва або використання зазначених виробiв;
     послуги вiйськового призначення - надання iноземним юридичним чи фiзичним особам в Українi або за її межами послуг, у тому числi посередницьких (брокерських), у сферi розроблення, виробництва, будiвництва, складання, випробування, ремонту, технiчного обслуговування, модифiкацiї, модернiзацiї, експлуатацiї, управлiння, демiлiтаризацiї, знищення, збуту, зберiгання, виявлення, iдентифiкацiї, придбання або використання виробiв чи технологiй вiйськового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам iноземної держави чи її представникам або iноземцям послуг з фiнансування таких робiт;
    технологiї вiйськового призначення - спецiальна iнформацiя в будь-якiй формi (за винятком загальнодоступної iнформацiї), необхiдна для розроблення, виробництва або використання виробiв вiйськового призначення та надання послуг вiйськового призначення. Ця iнформацiя може надаватися у формi технiчних даних або технiчної допомоги.
     товари подвiйного використання - окремi види виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, спецiально не призначенi для вiйськового використання, а також послуги (технiчна допомога), пов'язанi з ними, якi, крiм цивiльного призначення, можуть бути використанi у вiйськових або терористичних цiлях чи для розроблення, виробництва, використання товарiв вiйськового призначення, зброї масового знищення, засобiв доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числi окремi види ядерних матерiалiв, хiмiчних речовин, бактерiологiчних, бiологiчних та токсичних препаратiв, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;
    послуги (технiчна допомога) подвiйного використання - надання iноземним юридичним особам чи iноземцям в Українi або за її межами технiчної пiдтримки, пов'язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифiкацiєю, модернiзацiєю, пiдтримкою в робочому станi, включаючи авторський та гарантiйний нагляд, або будь-яке iнше технiчне обслуговування систем, обладнання та їх компонентiв, програмного забезпечення та технологiй, що пiдлягають державному експортному контролю. Послуга (технiчна допомога) може набувати форми iнструктажу, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання, практичного освоєння методiв роботи, надання консультацiй i може включати передачу технiчних даних.
     Відповідно до положень Митного кодексу України (далі – МК України):
    товари - будь-якi рухомi речi, у тому числi тi, на якi законом поширено режим нерухомої речi (крiм транспортних засобiв комерцiйного призначення), валютнi цiнностi, культурнi цiнностi, а також електроенергiя, що перемiщується лiнiями електропередачi.
     Тобто, поняття «товар» у визначенні Закону має більш широке поняття аніж у МК України.
     Разом з тим, згідно зі статтею 21 Закону митне оформлення та митний контроль товарiв здiйснюються в порядку, передбаченому Митним кодексом України.
     Закон також містить такі визначення як:
     мiжнароднi передачi товарiв - експорт, iмпорт, реекспорт товарiв, їх тимчасове вивезення за межi України або тимчасове ввезення на її територiю, транзит товарiв територiєю України, а також будь-якi iншi передачi товарiв, що здiйснюються за межами України.
     Відповідно до норм Закону:
     експорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах товарiв iноземним суб'єктам господарської та iншої дiяльностi з вивезенням або без вивезення цих товарiв за межi митного кордону України, включаючи реекспорт товарiв, у тому числi:
     продаж або передача товарiв в Українi посольству чи представнику будь-якої юридичної особи iноземної держави, iноземцю чи особi без громадянства;
    продаж або передача в Українi чи за її межами права управлiння (контролю) товарами вiдповiдно юридичнiй особi iноземної держави чи її представнику, iноземцю чи особi без громадянства, у тому числi через засоби зв'язку;
     розкриття технологiї iноземцю чи особi без громадянства;
     фактичне вiдвантаження товарiв з метою подальшої їх передачi або перемiщення за межi України;
     iмпорт - купiвля або отримання на iнших законних пiдставах вiд iноземних суб'єктiв господарської та iншої дiяльностi товарiв iз ввезенням або без ввезення цих товарiв в Україну, включаючи їх купiвлю для власного споживання фiлiями та представництвами установ i органiзацiй України, що знаходяться за її межами, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном;
     реекспорт - продаж або передача на iнших законних пiдставах iноземним суб'єктам господарської та iншої дiяльностi з вивезенням або без вивезення за межi України товарiв, ранiше iмпортованих в Україну;
      транзит - перевезення товарiв з однiєї до iншої iноземної держави територiєю України мiж двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадкiв, коли право власностi чи право володiння та користування товаром у разi такого перевезення на територiї України в установленому порядку переходить вiд однiєї до iншої особи;
      тимчасове вивезення товарiв - вивезення товарiв з України до iноземної держави з наступним їх поверненням в Україну;
      тимчасове ввезення товарiв - ввезення товарiв в Україну з iноземної держави з наступним їх вивезенням за межi України.