3.1.2. Відомості і документи, необхідні для реєстрації суб’єкта господарювання України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.
     Перелік необхідних відомостей і документів для реєстрації визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767.
     Для проведення попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, суб'єкт надсилає на ім'я Голови Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає оформлену заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи.

Товари, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю це: товари, внесені до списків, складених і затверджених відповідно до статті 9 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", а також товари, щодо яких можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 зазначеного Закону (пункт 2 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767).

     Форма заяви, порядок її заповнення суб’єктом господарювання та подання до Держекспортконтролю затверджуються наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).
     На цей час форма заяви встановлена наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653) "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів" (Додаток 1).
     Посилання на відповідний лист-звернення наведене у правому верхньому куті уніфікованої письмової заяви і заповнюється фахівцями суб’єкта, що відповідають за експортний контроль. Порядок оформлення заяви зі зразком наведені у пункті 3.1.3 цього Посібника.
     Крім заяви, суб’єкт господарювання надає:
     •   засвідчені в установленому порядку копії статуту, установчого договору (у разі відсутності у суб’єкта установчого договору, така інформація зазначається у листі-зверненні);
     •   довідку (за формою, яка визначена у Додатку 3 до зазначеної вище Інструкції) щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначена відповідність найменувань та описів конкретних товарів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів засвідчується підписом керівника суб'єкта або уповноваженою на те особою. У разі коли суб'єкт має намір здійснювати експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, до довідки щодо попередньої ідентифікації додається анотований опис зазначених технологій чи послуг (див.пункт 3.1.4 цього Посібника);
     •   довідку (за формою, яка визначена у Додатку 5 до зазначеної вище Інструкції) щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів), що засвідчується підписами керівника суб'єкта або уповноваженою на те особою і керівника його режимно-секретного органу (за наявності такого органу на підприємстві);

Зразок оформлення Довідки щодо належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації

     •   перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю;
     •   відомості (прізвище, ім'я, по батькові та посада) про посадових осіб, які організують та забезпечують додержання суб'єктом вимог законодавства з питань експортного контролю.

У разі коли суб'єкт є розробником (виробником) товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, або має намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, у вищезазначених довідках щодо попередньої ідентифікації товарів та про ступінь секретності, можуть бути зазначені групи товарів, а довідки щодо конкретних товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, повинні бути подані під час проведення основної експертизи.

     У заяві та пов’язаних з нею документах персонал суб’єкта господарювання повинен надати до Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію. Це вимога законодавства, тому у разі будь-яких сумнівів, з метою прийняття обґрунтованого рішення, Держекспортконтроль має право на одержання від суб’єкта додаткової інформації, технічних довідок чи інших документів, які містять роз’яснення щодо поданих відомостей.
     До того ж суб’єктом оформляється Пам'ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експортного контролю, яка підписується керівником суб’єкта. Серед інших зобов’язань, суб’єкт повинен повідомляти протягом місяця Держекспортконтроль про зміни будь-яких даних та відомостей, що містяться в заяві або поданих разом з нею супровідних документах.

Зразок оформлення Пам'ятки щодо дотримання вимог у галузі державного експортного контролю